Naziv projekta
HR: SMJEŠTAJNA PONUDA U FUKCIJI RAZVOJA LUKSUZNOG TURIZMA
EN: ACCOMMODATION OFFER IN FUNCTION OF THE DEVELOPMENT OF LUXURY TOURISM
Šifra
ZP UNIRI 9/18
Znanstveno područje, polje i grana

Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva

Vrsta istraživanja
Teorijsko
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2018. – 30. 9. 2020.
Vrijednost projekta
8.500,00 kn
Izvor financiranja
UNIRI FMTU
Ključne riječi
HR: smještajna ponuda, luksuzni turizam, organizacija, menadžment, marketing
EN: accommodation offer, luxury tourism, organization, management, marketing
Sažetak
HR: Smještajna ponuda osnova je pružanja ugostiteljskih usluga. Sukladno suvremenim trendovima kao što su povećana učestalost odlaska na putovanja i zahtjeva za kvalitetom smještaja, naglasak na iskustvu i doživljajima umjesto materijalnih dobara, autohtonost proizvoda i usluga, personalizirana usluga i dr. doveli su do profilacije specifične skupine gostiju i ponude - luksuznog turizma.
Cilj projekta je istražiti osnovne determinante luksuznog turizma, s aspekta organizacije, menadžmenta i marketinga. Istraživanjima će se ispitati povezanost specifičnosti smještajnih objekata sa potražnjom na tržištu luksuznog turizma, istražit koji organizacijski čimbenici i menadžerski pristupi definiraju i optimiziraju poslovanje navedenih objekata. Također će se istražiti mogućnosti primjene različitih marketinških koncepcija i alata za bolju promociju na turističkom tržištu, ograničavajući faktori razvoja luksuznog turizma, te novi trendovi. U tu svrhu analizirat će se primjeri dobre prakse te ponuditi hrvatski model luksuznog turizma u koji je inkorporirana duga, turistička tradicija, autohtonost proizvoda i usluga te doživljaj destinacije i domicilne kulture. U prilog opravdanosti odabira teme projekta ide spoznaja kako pojam luksuznog turizma ne nalazi uporište u zakonskim aktima te se često pogrešno upotrebljava, pa će se u skladu s time ponuditi parametri za određivanje minimalnih kriterija.
Osim analize relevantne znanstvene literature, istraživanje za potrebe projekta velikim dijelom činit će terensko istraživanje u suradnji s nosiocima navedene ponude u Hrvatskoj putem anketnih upitnika, intervjua i okruglih stolova, zbog čega se doprinos projekta očituje ne samo u teorijskom već i u aplikativnom smislu.
EN: The accommodation offer is the basis for providing services in hospitality. In line with contemporary trends such as increased travelling frequency and increased quality of accommodation services, the emphasis on experience instead of material goods, autochthonous products and services, personalized services, etc., brought up a specific group of guests and tourist offers – luxury tourism. The aim of the project is to explore the fundamental determinants of luxury tourism, from the aspect of organization, management and marketing. The research will examine the correlation between the features of accommodation services and the demand for the luxury tourism on the tourist market, to explore which organizational factors and managerial approaches define and optimize the operation of aforementioned facilities.
It will also explore possibilities of applying different marketing concepts and tools for better promotion on the tourist market, the limiting factors of the development of luxury tourism, and new trends. For this purpose, examples of good practice will be analyzed and the Croatian model of luxury tourism will be presented, incorporating the long, tourist tradition, the autochthonous products and services, and the experience of destination and domicile culture.
The reasons for choosing a theme of the project can be justified by the notion that luxury tourism is not based on legal acts and its use is often inappropriate, therefore the parameters for the determination of minimum criteria in luxury tourism services will be defined. In addition to analyzing the relevant scientific literature, research for the needs of the project will, in large part, be carried out on a field basis in cooperation with the providers of the offer in Croatia through questionnaires, interviews and roundtables, which is why the project contribution is manifested not only in theoretical but also in the applicative sense.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
dr. sc. Marta Cerović, poslijedoktorandica
Članovi tima
prof. dr. sc. Nadia Pavia
doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan
dr. sc. Ivana Ivančić, poslijedoktorandica