Naziv projekta
HR: UTJECAJ TERORIZMA NA IZRAVNA INOZEMNA ULAGANJA U TURIZAM
EN: IMPACT OF TERRORISM ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN TOURISM
Šifra  
ZP UNIRI 8/16
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti, ekonomija, međunarodna ekonomija
Vrsta istraživanja
Teorijsko istraživanje
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2016. – 1. 10. 2018.
Vrijednost projekta
15.800,00 kn
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: izravna inozemna ulaganja u turizam, terorizam, uzročnost, kointegracija, dinamički panel model.
EN: foreign direct investment in tourism, terrorism, causality, co-integration, dynamic panel model
Sažetak
HR: Terorizam je posljednjih godina, osobito nakon 9. rujna, postavio ozbiljne izazove održanju makroekonomske stabilnosti u svijetu. Posljedično, rastao je i istraživački interes usmjeren k problematici terorizma i njegova utjecaja na globalno poslovanje.
Prema istraživačima dostupnim podacima, ne postoji istraživanje koje empirijski dokazuje povezanost terorizma i izravnih inozemnih ulaganja u turizam. Obzirom na vrlo oskudan broj teorijskih istraživanja vezanih uz problematiku terorizma i izravnih inozemnih ulaganja u turizam i nepostojanje empirijskoga istraživanja predmetne tematike s jedne strane, te značaja koji izravna inozemna ulaganja u turizam i terorizam imaju na globalnoj sceni, s druge strane, istraživači vide nužnost provedbe jednoga takvog istraživanja.
Cilj ovoga projekta je istražiti i analizirati utjecaj terorizma na kretanje izravnih inozemnih ulaganja u turizmu te utvrditi koje ostale temeljne odrednice, uz prijetnju terorizma, utječu na donošenje konačne investicijske odluke inozemnoga ulagača u turizmu.
Istraživanje polazi od glavne hipoteze koja tvrdi kako je negativan utjecaj terorizma na izravna inozemna ulaganja u turizam upitan. Očekuje se da će rezultati istraživanja biti primjenjivi u teorijskom smislu kroz unaprjeđenje teorijsko utemeljene spoznaje o učincima terorizma na izravna inozemna ulaganja u turizmu te u aplikativnom smislu kroz razradu adekvatne i sveobuhvatne metodologije empirijskoga istraživanja potencijalnoga učinka terorizma na izravna inozemna ulaganja u turizmu, ali i prepoznavanje osnovnih odrednica koje uz terorizam utječu na investicijsku odluku inozemnih ulagača u turizam.
EN: In recent years, especially after 9th September, terrorism has set serious challenges to maintaining macroeconomic stability in the world. Consequently, the research interest related to the problem of terrorism and its impact on the global economy was also growing.
According to the information known to researchers, there is no empirical study that proves the connection between terrorism and foreign direct investment in tourism. Considering the scarcity of theoretical research related to the issues of terrorism and foreign direct investment in tourism and the lack of empirical research of the subject area on the one hand, and the importance that foreign direct investment in tourism and terrorism have on the global stage on the other hand, the researchers have recognized the necessity to perform such a research.
The main objective of this study is to investigate and analyze the impact of terrorism on the foreign direct investment in tourism and to determine which other fundamental determinants, apart from the threat of terrorism, influence the final decision making of foreign investors.
The main hypothesis of the study is that the negative impact of terrorism on foreign direct investment in tourism is questionable. The results of the research will be applicable in a theoretical sense through improving the theoretical knowledge based on the effects of terrorism on foreign direct investment in tourism. It is expected that the study will result in the development of an adequate and comprehensive methodology of estimating potential impacts of terrorism on foreign direct investment in tourism, and identification of the fundamental determinants which, in addition to terrorism, affect the investment decisions of foreign investors in tourism.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
dr. sc. Maja Nikšić Radić, docentica
Članovi tima
dr. sc. Daniel Dragičević, docent
Marina Barkiđija Sotošek, mag. oec., mag. ing. logist.
https://portal.uniri.hr/portfelj/2104

 

Završno izvješće za znanstveni projekt