Naziv projekta
HR: KRUŽNA EKONOMIJA - MOGUĆNOST RAZVOJA HRVATSKOGA GOSPODARSTVA
EN: CIRCULAR ECONOMY - THE POSSIBILITY OF CROATIAN ECONOMIC DEVELOPMENT
Šifra
ZP UNIRI 6/18
Znanstveno područje, polje i grana
društvene znanosti, ekonomija, opća ekonomija
Vrsta istraživanja
Teorijsko
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2018. – 30. 9. 2020.
Vrijednost projekta
19.000,00 kn
Izvor financiranja
UNIRI FMTU
Ključne riječi
HR: razvoj hrvatskog gospodarstva, ekonomski učinci, kružna ekonomija, okolišni utjecaj
EN: development of Croatian economy, economic effects, circular economy, environmental impact
Sažetak
HR: Gospodarstvo se bazira se na modelu kontinuiranog rasta koji se oslanja na sigurnu i stabilnu opskrbu prirodnim resursima. Neprestano iscrpljivanje prirodnih resursa i stvaranje otpada koji zagađuje okoliš stvara sve veće ekološke i društvene probleme. Klasično, linearno gospodarstvo, koje je trenutno vodeći model proizvodnje, više nije održivo te ga je potrebno hitno zamijeniti održivijim alternativama, a jedna od mogućnosti je kružno gospodarstvo. U dokumentu Strategija Europa 2020. kao jedan od tri osnovna prioriteta razvoja Europske unije ističe se održiv rast, odnosno promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, zeleno je orijentirana i konkurentnija. Kružno gospodarstvo je novi pogled na gospodarstvo, koje bazira svoju proizvodnju na dugovječnost proizvoda te podrazumijeva smanjenje otpada na minimum tako što će ponovno koristiti, popraviti, obnoviti i reciklirati već postojeće materijale i proizvode. Cilj uvođenja kružnog gospodarstva je smanjenje pritiska na okoliš, povećanje sigurnosti opskrbe sirovinama, povećanje konkurentnosti, inovativnosti i stvaranje novih radnih mjesta. Kružno gospodarstvo bazira se na tri glavna načela: dizajnirati proizvod koji neće proizvoditi i zagađivati okoliš, koristiti i zadržavati proizvode konstantno u upotrebi te obnavljati prirodne sustave. U istraživanju se planiraju koristiti standardne i napredne ekonometrijske i statističke metode  za analizu varijabli koje se odnose na kružno gospodarstvo i razvoj ekonomije. Koristiti će se podatci primarnih i sekundarnih izvora iz statističkih baza podataka. Iz prikupljenih podataka formirati će se varijable prema kojima će se odrediti moguće veze, ali i testirati postaljvene hipoteze. Isto tako kao rezultat projekta dati će se prijedlog optimalnog modela razvoja kružnog gospodarstva Republike Hrvatske.
EN: Economy is based on a model of continuous growth that relies on safe and stable supply of natural resources. Continuous depletion of natural resources and the creation of waste that pollutes the environment creates ever-growing environmental and social problems. The classic, linear economy, currently the leading production model, is no longer sustainable and needs to be urgently replaced by more viable alternatives, one of which is circular economy. One of three main priorities of EU development emphasised in the Europe 2020 Strategy document is sustainable growth, i.e. the promotion of a more resource-efficient, green-oriented and competitive economy. Circular economy is a new view of the economy which bases its production on the longevity of products and implies a reduction of waste to a minimum by reusing, repairing, renewing and recycling the existing materials and products. The goal of circular economy implementation is to reduce environmental pressure, increase the security of raw material supply, increase competitiveness, innovation and the creation of new jobs. Circular economy is based on three main principles: designing a product that will not pollute the environment; using and reusing the existing products and restoring natural systems. The study will be conducted using standard and advanced econometric and statistical methods for analysing the variables related to economy and economic development. The data used will be obtained from primary and secondary sources of the statistical databases. From the collected data, a number of variables will be formed in order to determine possible connections, but also to test the hypotheses. Furthermore, the project will propose an optimal model for the development of Croatian circular economy.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
izv. prof.dr.sc. Zvonimira Šverko Grdić
Članovi tima
izv. prof. dr.sc. Marinela Krstinić Nižić
doc. dr.sc. Elena Rudan
Valentina Bevanda, doktorandica