Naziv projekta
HR: HRVATSKA KAO VIRTUALNA TURISTIČKA DESTINACIJA: LINGVISTIČKA I ANALIZA OSJEĆAJA
EN: CROATIA AS A VIRTUAL TOURIST DESTINATION: A LINGUISTIC AND SENTIMENT ANALYSIS
Šifra
ZP UNIRI 6/17
Znanstveno područje, polje i grana
humanističke znanosti; društvene znanosti
filologija; ekonomija
lingvistika; kvantitativna ekonomija, trgovina i turizam
Vrsta istraživanja
teorijsko
Vrijeme trajanja istraživanja
2 godine
Vrijednost projekta
20.000,00 kuna
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: virtualna turistička destinacija, virtualni turist, lingvistička analiza, tekstne vrste, kvantitativne metode, analiza osjećaja
EN: virtual tourist destination, virtual tourist, linguistic analysis, text types, quantitative methods, sentiment analysis
Sažetak
HR: U današnje vrijeme sve veći broj ljudi putuje na virtualni način koristeći naprednu tehnologiju. Oni mogu doživjeti odmor ili putovanje preko interneta kao aktivnog posrednika u pružanju informacija, naputaka i sl. Upravo je mogućnost virtualnog pristupa udaljenim destinacijama uz korištenje različitih platformi kreirala novi profil korisnika turističkih informacija - virtualnoga turista. Virtualni turisti su u prvom redu usmjereni na informaciju i međusobno vrše virtualnu izmjenu informacija te tako djeluju na trendove u virtualnom predstavljanju destinacija. Polazeći od navedenoga u predloženom istraživanju će se analizirati Hrvatska kao virtualna turistička destinacija. Uzimajući u obzir vrlo kompleksnu i interdisciplinarnu narav turizmu istraživanje će se izvršiti pomoću lingvističke analize i kvantitativne analize s težištem na inovativnim metodama umjetne inteligencije. Cilj nam je istražiti kako se slika Hrvatske kao turističke destinacije jezično ostvaruje u tekstovima objavljenima na web-u i društvenim mrežama i evaluirati reakciju virtualnih turista na medijske poticaje i izvršiti analizu osjećaja. Spomenute tekstne vrste će se kvalitativno i kvantitativno jezično istražiti u okviru diskursne analize. Uz inovativnu upotrebu alata umjetne inteligencije analizirat će se reakcije virtualnih turista i nastojat će se stimulirati njihove pozitivne reakcije u budućnosti. Značaj ovoga istraživanja proizlazi iz primjene kvantitativnih metoda u analizi postojećeg stanja u odnosu na tekstove iz područja turizma objavljene na web-u i društvenim mrežama koje predstavljaju Hrvatsku kao turističku destinaciju. Isto tako je značajno da se analiza ne odnosi samo na pokazatelje postojećeg stanja, već će   njezini rezultati doprinijeti   kreiranju novih trendova u osmišljavanju tekstova koji predstavljaju Hrvatsku kao virtualnu turističku destinaciju u svrhu ostvarenja boljih ekonomskih rezultata u budućnosti i njezine veće razine prepoznatljivosti i konkurentnosti.
EN: Nowadays more and more people are travelling in a virtual way using advanced technology. They can experience a holiday or a tour over the Internet that acts as an active mediator in providing information, guidance, etc. The virtual access to remote destinations through the use of different platforms has created a new profile of users - virtual tourists. Virtual tourists are primarily focused on information and interactively exchange virtual information and thus have an impact on trends in virtual presentation of destinations. Starting from the aforementioned, the proposed study will analyze Croatia as a virtual tourist destination. Taking into account the very complex and interdisciplinary nature of tourism, the research will be carried out through linguistic analysis and quantitative analysis focused on innovative artificial intelligence methods. Our goal is to explore how Croatia's image as a virtual tourist destination is linguistically presented in the texts available on web-sites and social networks and to evaluate the response of virtual tourists to media stimuli and carry out a sentiment analysis. The texts will undergo a linguistic qualitative and quantitative analysis within the framework of discourse analysis. Along with the innovative use of artificial intelligence tools, the reactions of virtual tourists to media stimuli will be analyzed and positive reactions of virtual tourists will be stimulated. The significance of this research starts from the application of quantitative methods in the analysis of the present situation in relation to the texts available on web-sites which represent Croatia as a virtual tourist destination. It is also important that the analysis does not only refer to the present situation, but for the purpose of achieving better economic results in the future, it will also contribute to the creation of new trends in the design of the texts representing Croatia as a recognizable and competitive virtual destination.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
Dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, docentica      
Članovi tima
Dr. sc. Slobodan Ivanović, redoviti profesor
Dr.sc. Suzana Jurin, docentica
Miriam Bait, docentica
Vedran Milojica, mag. oec.