Naziv projekta
HR: POTENCIJALI OSNIVANJA TURISTIČKIH PODUZEĆA ZASNOVANIH NA POTREBAMA LOKALNE ZAJEDNICE U RURALNIM PODRUČJIMA
EN: POTENTIALS OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM COMMUNITY-BASED ENTERPRISES IN RURAL AREAS
Šifra  
ZP UNIRI 6/16
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti, ekonomija, organizacija i menadžment
Vrsta istraživanja
Primijenjeno istraživanje
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2016. – 1. 10. 2018.
Vrijednost projekta
17.750 kn
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: organizacija, poduzeće zasnovano na potrebama lokalne zajednice, turizam, ruralna područja.
EN: organisation, community-based enteprise, tourism, rural areas
Sažetak
HR: Kako bi se u današnjem društvu ostvario željeni održivi razvoj, važno je razvijati turizam čiji se uspjeh ne mjeri isključivo kroz investicije, broj dolazaka i noćenja, već prema specifičnim direktnim i indirektnim koristima koje donosi području i članovima pripadajućih lokalnih zajednica. Umrežavanje i suradnja u svrhu razvoja takvoga turizma između različitih dionika u lokalnoj zajednici zahtjeva specifične organizacijske strukture sposobne za efikasno ostvarivanje društvenih i ekonomskih ciljeva.
Glavni cilj ovoga projekta je utvrđivanje organizacijskih elemenata ključnih za uspostavu efikasne organizacijske strukture sposobne za održivi razvoj turizma u ruralnim područjima kroz uključivanje različitih dionika unutar lokalne zajednice (privatni sektor, javni sektor, organizacije civilnog društva, stanovnici) i ostvarivanje dugoročnih koristi za čitavo područje. U svrhu ostvarivanja tog cilja, prvo će biti detaljno analizirani i prezentirani koncepti i primjeri turizma i poduzetništva zasnovanih na interesima lokalne zajednice. Poseban naglasak će biti na proučavanju primjera dobre prakse organizacija koje uspješno ostvaruju paralelno i ekonomske i društvene ciljeve. Empirijsko istraživanje će biti orijentirano na percepciju ključnih dionika dvaju ruralnih područja o mogućnosti organizacije i planiranja turizma kroz zajedničku suradnju u odlučivanju i implementiranju turističkih aktivnosti. Jedna istraživana lokalna zajednica će biti smještena blizu Jadranske obale, dok će druga biti u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Prikupljanje primarnih podataka će biti organizirano putem anketnoga upitnika i intervjua, a u analizi dobivenih podataka bit će korištene kvantitativne i kvalitativne znanstvene metode. Analiza sveukupnih rezultata istraživanja će dati nove uvide i spoznaje o važnim elementima za organiziranje turizma, zasnovanoga na potrebama lokalne zajednice, a oni bi mogli biti presudni za uspješnost turizma i prihvaćenost od strane same lokalne zajednice.
EN: In order to establish a long-term sustainable development in today's society, it is important to develop the forms of tourism whose business performance is not measured solely by the investment or by the number of arrivals and overnight stays, but also by specific direct and indirect benefits to the area and members of the respective communities.
In order to develop such a type of tourism, networking and joint cooperation among various stakeholders within the local community (private sector, public sector, CSO's, inhabitants) requires specific organizational structures capable of exercising both social and economic goals.
The main objective of this project is to determine the organizational elements of key significance in establishing an efficient organizational structure capable to develop sustainable tourism in rural areas by including a large base of stakeholders within a local community (private sector, public sector, civil society organisations and residents) and creating and equally distributing various long-term benefits for the entire area. For the purpose of achieving such an objective, firstly, the concept and examples of community-based tourism and community entrepreneurship will be analyzed and presented. Special emphasis will be put on the analysis of the examples of good practices of organizations that have successfully merged the achievements of social and economic goals. The empirical research will be oriented on the perception of key stakeholders in two rural communities in relation to potential ways of organizing and planning tourism through mutual cooperation in decision making and implementing tourist activities. One of the selected analyzed local communities is near the Adriatic coast, and the other one is in the continental part of Croatia. The data will be collected through questionnaires and interviews whereby quantitative and qualitative scientific methods will be used.
The analysis of the overall results will provide a new knowledge and insight into the elements important when organizing community-based tourism which could be crucial for its business performance and long-term sustainability.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
dr. sc. Jelena Đurkin, poslijedoktorandica
Članovi tima
dr. sc. Marko Perić, izvanredni profesor
Jelena Kljaić Šebrek, mag. oec.

 

Završno izvješće za znanstveni projekt