Naziv projekta
HR: GLAMPING - ČIMBENIK KVALITETE KAMPOVA
EN: GLAMPING – A FACTOR OF CAMPSITE QUALITY
Šifra
ZP UNIRI 5/17
Znanstveno područje, polje i grana
društvene znanosti, ekonomija, organizacija i menadžment
Vrsta istraživanja
primijenjeno
Vrijeme trajanja istraživanja
2.10.2017. do 2.10.2019.
Vrijednost projekta
20.000,00 kuna
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: glamping, inovativni smještaj, menadžment kampova, kvaliteta
EN: glamping, innovative camping accommodation, camping management, quality
Sažetak
HR: Sukladno trendovima turističke potražnje, kamping postaje životni stil suvremenog kamping gosta. Trend pomlađivanja kroz redizajn kamping proizvoda pod nazivom ''glamping'' direktno se vezuje uz inovativne i nove smještajne objekte u kampu, spajajući u simbiozi hotelijerstvo i kamping. U tom smislu, ovaj inovativni oblik smještaja u kampovima generira novi strateški zaokret usmjeren podizanju kvalitete i konkurentnosti.
Slijedom navedenog, potrebne su nove menadžerske strategije prilagođene promjenama na kamping tržištu čime bi se osigurao dugoročni održiv razvoj kamping turizma. Primarni ciljevi Strategije razvoja turizma RH vezuju se uz podizanje kvalitete smještaja i obogaćivanje doživljajne ponude u kampovima čime se potvrđuje aktualnost znanstvenog istraživanja na području Republike Hrvatske. U tom kontekstu prioritetne aktivnosti vezuju se uz povećanje kvalitete
smještajne ponude u kampovima, uključujući pozicioniranje i brendiranje objekata (sadržajno obogaćivanje ponude, podizanje kategorije, uvođenje dodatnih standarda kvalitete usluge). Podizanje konkurentnosti podrazumijeva iskorak u kvaliteti ponude svih vrsta smještaja, a posebice kampova. Razvojni iskorak odnosi se na novu izgradnju i podizanje kvalitete postojeće ponude pri čemu glamping otvara mogućnosti ostvarivanja temeljnih strateških ciljeva.
Istraživanje će uključiti teorijsku i aplikativnu razinu korištenjem metoda deskriptivne i inferencijalne statističke analize. Provođenjem terenskoga istraživanja prikupiti će se relevantni podaci kojima će se istražiti socio-demografske karakteristike kamp gosta, obilježja putovanja i boravka te zadovoljstvo boravkom u objektu/destinaciji kao i visina i struktura turističke potrošnje gosta. Poseban naglasak u istraživanju daje se utvrđivanju i usporedbi dimenzija kvalitete usluge koje značajno utječu na odabir kampa i konkurentnost turističke destinacije.
EN: Consistent with trends in tourism demand, camping is becoming the life-style of the modern campsite guest. Glamping is a trend that rejuvenates and redesigns the camping product, and is directly connected to innovative and novel forms of accommodation in campsites, creating a symbiosis of hotels and camping. This innovative form of accommodation in campsites is generating a strategic turnaround, focused on improving quality and increasing competitiveness.
Therefore, new managerial strategies, adjusted to changes on the camping market, are needed. The primary objectives of the Croatian Tourism Development Strategy involve enhancing the quality of accommodations and enriching the experience offering in campsites, thus confirming the topicality of scientific research in Croatia. In this context, priority activities are focused on improving the quality of the accommodation offering in campsites, as well as on positioning and branding camping facilities (new services and facilities, higher category level, quality standards). Increasing competitiveness implies an improvement in the quality of the offering of all types of accommodation, and especially in the quality of the camping offering. Advances in development refer to new construction and to improving the quality of the existing offering, with glamping opening up opportunities to achieve basic strategic goals.
The study will involve both the theoretical and the application level by applying methods of descriptive and inferential statistical analysis. Field research will be conducted to collected relevant data to explore the socio-economic characteristics of campsite guests, the features of their travel and stay, satisfaction with staying in the facility/destination, and the amount and structure of tourist expenditure. In particular, the study will focus on identifying and comparing dimensions of service quality that have a substantial effect on the selection of a campsite and on the competitiveness of destination.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
Ines Milohnić
Članovi tima
Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Josipa Cvelić Bonifačić
Ivana Licul