Naziv projekta
HR: ANALIZIRANJE I PROGNOZIRANJE TURISTIČKE PONUDE I POTRAŽNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENOM KVANTITATIVNIH METODA
EN: ANALYSING AND FORECASTING TOURISM SUPPLY AND TOURISM DEMAND IN CROATIA BY APPLYING QUANTITATIVE METHODS
Šifra  
ZP UNIRI 5/16
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti; ekonomija; kvantitativna ekonomija, ekonomika poduzetništva, informacijsko i programsko inženjerstvo
Vrsta istraživanja
Teorijsko istraživanje
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2016. – 1. 10. 2018.
Vrijednost projekta
19.700,00 kuna
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: turizam, turistička ponuda, turistička potražnja, kvantitativne metode, prognoziranje, odlučivanje.
EN: tourism, tourism demand, tourism supply, quantitative methods, forecasting, decision making
Sažetak
HR: U drugoj polovici prošloga stoljeća, turizam je postao jedna od najbrže rastućih sektora svjetskoga gospodarstva. Taj izraziti rast i razvoj svakako je imao, i još danas ima, značajnoga utjecaja na veliki broj makroekonomskih pokazatelja. Predloženo istraživanje polazi od pretpostavke nužnosti primjene kvantitativnoga instrumentarija u analiziranju i prognoziranju turističke ponude i potražnje kao condicio sine qua non povećanja međunarodne konkurentnosti te ostvarenja boljih ekonomskih rezultata u turizmu kao najpropulzivnijem sektoru hrvatskoga gospodarstva. Primjena kvantitativnih metoda u analiziranju postojećeg stanja odabranih pokazatelja turističke ponude i potražnje i modeliranju njihovih budućih kretanja predstavlja preduvjet razumijevanja trendova, kretanja i međuzavisnosti na tome tržištu, ali i pretpostavka donošenja efikasnih poslovnih odluka i ostvarenje boljih ekonomskih rezultata. Prognoziranje turističkih kretanja, još više dobiva na značaju u zemljama kao što je Republika Hrvatska, čije gospodarstvo počiva na turizmu. Značaj ovoga istraživanje polazi i iz činjenice da se primjena kvantitativnih metoda u prognoziranju turističke ponude i potražnje vezuje uglavnom za razvijena gospodarstva. U Republici Hrvatskoj, kao zemlji koja je prošla kroz dugi tranzicijski put i koja je bila suočena s brojnim strukturnim promjenama, o sustavnoj primjeni kvantitativnih metoda u raznim segmentima ekonomskoga prognoziranja intenzivnije se razmatra tek posljednjih godina.
EN: In the second half of the last century, tourism has become one of the fastest growing sectors of the world economy. This significant growth and development certainly had, and still has, an important impact on a large number of macroeconomic indicators. The proposed research assumes the necessity of quantitative modelling in analysing and forecasting tourism demand and tourism supply as a precondition of the international competitiveness and better achievement of economic results in tourism which is the most propulsive sector of the Croatian economy.. The implementation of quantitative methods in analysing the current status of tourism demand and supply and modelling of their future developments is a prerequisite for understanding the trends and interdependence on the tourism market as well as for making effective business decisions and achieving better economic results. Tourism demand and supply modelling and forecasting assume, even greater significance in countries such as the Republic of Croatia, whose economy is based on tourism. The significance of this research is based on the fact that the application of quantitative methods in forecasting tourism demand and supply mainly refers to developed economies. In Croatia, as a country that has undergone a long transition time and has been faced with a number of structural changes, the systematic application of quantitative methods in various segments of economic forecasting, especially in the tourism sector, has been intensively considering only in recent years.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
dr. sc. Tea Baldigara, redovita profesorica
Članovi tima
dr. sc. Slobodan Ivanović, redoviti profesor
dr. sc. Maja Mamula, poslijedoktorandica  
dr. sc. Ana Štambuk, docentica
dr. sc. Raffaella Folgieri, docentica

 

Završno izvješće za znanstveni projekt