Naziv projekta
HR: OCJENA OGLAŠIVAČKIH PORUKA NOSITELJA TURISTIČKE PONUDE: MULTIDISCIPLINARNA PERSPEKTIVA PRIMJENOM KVANTITATIVNO-KVALITATINOGA PRISTUPA
EN: TOURISM PROVIDERS ADVERTISING MESSAGES EVALUATION: A  MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE USING QUANTITATIVE-QUALITATIVE APPROACH
Šifra
ZP UNIRI 4/18
Znanstveno područje, polje i grana
društvene i humanističke znanosti
ekonomija,informacijske i komunikacijske znanosti i filologija
kvantitativna ekonomija, informacijsko i programsko inženjerstvo, lingvistika
Vrsta istraživanja
Primijenjeno
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2018. – 30. 9. 2020.
Vrijednost projekta
19.000,00 kn
Izvor financiranja
UNIRI FMTU
Ključne riječi
HR: oglašivačke poruke, nositelji turističke ponude, sezonalnost, multimodalni pristup, kvantitativne metode, kvalitativne metode
EN: advertising messages, tourism providers, seasonslity, multimodal approach, quantitative methods, qualitative methodss
Sažetak
HR: U prethodnom istraživanju znanstvenog projekta "Analiziranje i prognoziranje turističke ponude i potražnje u Republici Hrvatskoj primjenom kvantitativnih metoda“ (ZP UNIRI 5/16), autori su analizirali turističke tijekove iz perspektive korisnika kako bi istražili na koji način predvidjeti osnovne odrednice turističkog sektora. Predloženi znanstveni projekt usmjeren je na rješavanje istraživačkog problema i pružanje alata koji može pomoći nositeljima turističke ponude da oglašivačke poruke učine prikladnijima i efikasnijima. Posebnost i novost predloženog znanstvenog projekta proizlaze iz odabranog istraživačkog problema. Svrha ovog istraživanja je utjecati na preferencije turista i privući više posjetitelja, čak i u mjesecima za koje su prethodna istraživanja pokazala smanjen broj turističkih tijekova. Općenito, nositelji turističke ponude koriste iste oglašivačke poruke tijekom cijele godine, iako bi trebali mijenjati oglašivačku poruku ovisno o turističkoj sezoni. Kroz multimodalni pristup; kvantitativno-kvalitativna analiza podataka postojećih komunkacijskih metoda osigurati će razvoj ljestvice za ocjenu efikasnosti koja će omogućiti nositeljima turističke ponude da naprave adekvatne promjene i osiguraju predviđenu ponudu. Predloženi istraživački projekt doprinosi teorijskom, empirijskom i upravljačkom znanju s pozitivnim implikacijama nositeljima turističke ponude, optimalnu cjelogodišnju distribuciju turističkih tijekova, učinkovitije donošenje odluka i konačno pozitivne učinke na gospodarstvo.
EN: In the previous research of the scientific project “Analyzing and forecasting tourism supply and tourism demand in Croatia by applying quantitative methods” ZP UNIRI 5/16, the authors analyzed the tourist flow from the users’ perspective to explore how to forecast the core tourism sector determinants. The present scientific project aims to solve the research problem while providing a tool that may help tourism providers to make tourist advertising messages more suitable and effective. The peculiarity and the novelty of the proposed scientific project arise from the selected research problem. The purpose of this research is to influence tourist preferences and attract more visitors, even in the months when the previous research showed a decreased tourist flow. In general, tourism providers tend to use the same advertising messages during the whole year, while they should change the message according to the tourist season. Through a  multimodal approach; quantitative-qualitative data analysis of existing communication methods will ensure an efficiency assessment scale that will enable tourism tourism providers to make adequate changes and provide a more suitable tourism supply. Bbased on the quantitative-qualitative methodology will be used in the data analysis of existing communication methods for advertising messages, by developing a scale for assessing the efficiency of the tourism providers advertising message optimal redistribution of tourism flows during the low-seasons and out of the season. The proposed research project contributes to the theoretical, empirical and managerial knowledge with positive implication on tourism providers, optimal whole-year distribution of tourism flows, more effective decision making, and finally, positive effects on economy.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
prof. dr. sc. Tea Baldigara
Članovi tima
doc. dr. sc. Maja Mamula
dr. sc. Jelena Komšić
doc. dr. sc. Miriam Bait
doc. dr. sc. Raffaella Folgieri