Naziv projekta
HR: PRIMJENA UMJETNIH NEURONSKIH MREŽA U ANALIZIRANJU TURIZMA
EN: THE APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN TOURISM ANALYSIS
Šifra
ZP UNIRI 4/17
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti; ekonomija; kvantitativna ekonomija, informacijsko i programsko inženjerstvo
Vrsta istraživanja
Teorijsko istraživanje
Vrijeme trajanja istraživanja
01.10.2017. -01.10.2019.
Vrijednost projekta
20.000,00 HRK
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: modeliranje, umjetne neuronske mreže, turizam
EN: modelling, aritficial neural networks, tourism
Sažetak
HR: Turizam je jedan od najbrže rastućih sektora današnjice, sa više od 1,23 milijardu turista u 2016. godini. Na većim, time i razvijenijim turističkim tržištima, velika se pažnja posvećuje primjeni kvantitativnih metoda u prognoziranju. Polazeći od činjenice da je turizam jedna od najvažnijih i najpropulzivnijih aktivnosti hrvatskog gospodarstva nameće se nužnost sustavnog i planiranog analiziranja u turizmu.
Primjena kvantitativnih metoda u prognoziranju u turizmu pretežno je orijentirana na tehnike ekonometrijskog modeliranja. Takve tehnike, uz zahtjev za pouzdanošću, naglasak stavljaju na veliko poznavanje i razumijevanje odnosa među pojavama u turizmu, te su utemeljene na striktnim statističkim pretpostavkama i ekonomskoj teoriji. U tom smislu, nužno je definirati i tehnike prognoziranja poput umjetnih neuronskih mreža čija prednost proizlazi iz činjenice da su one matematički model koji simulira neke od promatranih osobina bioloških nervnih sustava i utvrđuje sličnosti s tim procesom. Specifičnost razvitka predloženog pravca istraživanja proizlazi iz kompleksne i multidisciplinarne prirode turizma kao pojave.
Istraživanje nastoji pružiti cjeloviti teorijski okvir mogućnosti upotrebe umjetnih neuronskih mreža, od sistematizacije, teorijskih koncepata i osobina te mogućnosti primjene pojedinih vrsta neuronskih mreža u analiziranju turizma, te naglasiti aplikativne potencijale implementacije umjetnih neuronskih mreža u tom području.
EN: Tourism is one of the fastest growing sectors of today, with more than 1.23 billion tourists in 2016. On larger and more developed tourism markets, great attention is paid to the application of quantitative methods in forecasting. Starting from the fact that tourism is one of the most important and most promising activities of the Croatian economy, the necessity of systematic and planned analysis in tourism is necessary.
The application of quantitative methods in tourism forecasting is largely oriented to econometric modeling techniques. Such techniques, with a demand for reliability, emphasize the great knowledge and understanding of the relationship between the phenomena in tourism and are based on strict statistical assumptions and economic theory. In regard to this, it is also necessary to define forecasting techniques such as artificial neural networks whose advantage arises from the fact that they are a mathematical model which simulates some of the observed features of the biological nerve system and establishes similarities with the process. The specificity of the development of the proposed direction of research derives from the complex and multidisciplinary nature of tourism as a phenomenon.
The research seeks to provide a complete theoretical framework of the use of artificial neural networks, from systematization, theoretical concepts and features, and the ability to apply certain types of neural networks in tourism analysis, and to emphasize the applicative potential of artificial neural networks implementation in that domain.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
Dr. sc. Maja Mamula, docentica
Članovi tima
Dr. sc. Tea Baldigara, redovita profesorica
Dr. sc. Raffaella Folgieri, docentica
Kristina Duvnjak, mag. oec., doktorandica