Naziv projekta
HR: EKONOMSKE POSLJEDICE KLIMATSKIH PROMJENA NA TURIZAM
EN: ECONOMIC IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON TOURISM
Šifra
ZP UNIRI 4/15
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti / Ekonomija / Opća ekonomija i kvantitativna ekonomija
Vrsta istraživanja
Teorijsko
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 12. 2015. – 1. 12. 2017.
Vrijednost projekta
17.000,00 kn
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: ekonomski učinci, klimatske promjene, turizam, višestruka regresijska analiza
EN: economic effects, climate change, tourism, multiple regression analysis
Sažetak
HR: Klima je jedan od važnih činitelja razvoja turizma, te slijedom toga djeluje na turistička kretanja. Istraživanja ukazuju na pozitivnu korelaciju između povoljnih klimatskih uvjeta u destinacijama te donošenja odluka o odabiru turističke destinacije. S obzirom na značaj turizma i njegove multiplikativne učinke na gospodarski razvoj i blagostanje stanovništva u Hrvatskoj čini se opravdanim analizirati, istražiti i na primjeren način ukazati na uzročno-posljedičnu povezanost tijeka klimatskih promjena i ekonomskih učinaka od turizma. Istraživanje ima za cilj teorijski utvrditi i ispitati na koji način će klimatske promjene djelovati na turizam Republike Hrvatske. Iz tako postavljenog cilja proizlazi svrha istraživanja: kvantificirati ekonomske učinke klimatskih promjena na hrvatski turizam, a u svezi s percepcijom dostizanja optimalne temperature za turiste. Istraživanje polazi od glavne hipoteze da je moguće procijeniti ekonomske posljedice klimatskih promjena te modelirati i prilagoditi turističku ponudu. Znanstveni doprinos ovoga projekta iskazuje se u izračunu turističkoga klimatskog indeksa za obalne gradove i glavni grad Republike Hrvatske, Zagreb. Osim toga, projekt rezultira izradom višestruke regresijske analize u kojoj se istražuje utjecaj pojedinih elemenata klime na turističke tijekove te ostvarene prihode. Temeljem tako dobivenih nalaza, predlažu se adekvatna rješenja kao odgovor na moguće posljedice klimatskih promjena, zalažući se posebno za kombinaciju primjene strategije ublažavanja i strategije prilagodbe u Republici Hrvatskoj. U smislu aplikativnoga doprinosa istraživanje će, na temelju dobivenih rezultata i zaključaka, predložiti potrebne promjene kako bi se turistička ponuda prilagodila izazovima klimatskih promjena u budućnosti.
EN: The climate is an important factor to development of tourism, and consequently affects the tourist movement. Research indicates positive correlation between favourable climate conditions in destinations and decision making on choosing a tourist destination. Given the importance of tourism and its multiplicative effects on the economic development and welfare of the population in Croatia, it seems justified to analyse, investigate and appropriately indicate a causal connection between the flow of climate change and the economic effects of tourism. Research aims to theoretically determine and examine how climate change will affect the tourism of the Republic of Croatian. Purpose of research derives from defined objective: to quantify the economic impacts of climate change on the Croatian tourism, in conjunction with the perception of reaching the optimum temperature for the tourists. Research is based upon the main hypothesis that it is possible to assess the economic effects of climate change and to model and adapt the tourism offer. The scientific contribution of this project relies on the calculation of tourism climate index for the coastal cities and the Croatian capital, Zagreb. In addition, the project will result in creating a multiple regression analysis through which researchers examine the influence of certain elements of climate on tourist flows and revenues generated. Based on obtained results, the appropriate solutions are suggested in response to the possible consequences of climate change, arguing in particular for the combined application of mitigation strategies and adaptation strategies in the Republic of Croatia. For the purposes of applicative contribution the research will, based on the obtained results and conclusions, propose the necessary changes so that the tourist offer could adapt to the challenges of climate change.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
Zvonimira Šverko Grdić
Članovi tima
Marinela Krstinić Nižić
Daniel Dragičević
Maja Mamula

 

Završno izvješće za znanstveni projekt