Naziv projekta
HR: INTEGRIRANO IZVJEŠTAVANJE KAO IZVOR INFORMACIJA ZA OCJENU PREPOZNATLJIVOSTI I KONKURENTNOSTI ZDRAVSTVENO-TURISTIČKOG PROIZVODA DESTINACIJE
EN: INTEGRATED REPORTING AS A SOURCE OF INFORMATION IN ASSESSING RECOGNITION AND COMPETITIVENESS OF THE DESTINATION’S HEALTH-TOURISM PRODUCT
Šifra
ZP UNIRI 3/18
Znanstveno područje, polje i grana

Društvene znanosti, Ekonomija, Računovodstvo

Vrsta istraživanja
Primijenjeno istraživanje
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2018. – 30. 9. 2020.
Vrijednost projekta
19.000,00 kn
Izvor financiranja
UNIRI FMTU
Ključne riječi
HR: integrirano izvještavanje, zdravstveni turizam, destinacija, kvaliteta, konkurentnost
EN: integrated reporting, health tourism, destination, quality, competitiveness
Sažetak
HR: SVRHA istraživanja je ukazati na važnost integriranog izvještavanja kao izvora informacija za ocjenu prepoznatljivosti i konkurentnosti zdravstveno-turističkog proizvoda turističke destinacije. Primjena platforme integriranog izvještavanja u skladu je sa suvremenim zahtjevima pripreme i prezentiranja transparentnih (financijskih i nefinancijskih) informacija za različite ciljne korisnike (Direktiva 2014/95/EU). CILJ projekta je sagledati sve relevantne utjecajne činitelje od značaja za podizanje prepoznatljivosti konkurentnosti zdravstveno-turističkog proizvoda destinacije te oblikovanje modela integriranog izvještaja na razini destinacije. U projektu se polazi od osnovne HIPOTEZE »Informacije o zdravstveno-turističkom proizvodu destinacije prezentirane kroz sustav integriranog izvještavanja, doprinose boljem upravljanju, te većoj prepoznatljivosti i konkurentnosti destinacije na tržištu zdravstvenog turizma«. Iz temeljne hipoteze razvijaju se i četiri pod-hipoteze (H1: Resursna osnovica / kapitali na strani inputa imaju značajan utjecaj na tržišnu prepoznatljivost usluga zdravstvenog turizma destinacije; H2: Resursna osnovica / kapitali na strani inputa imaju značajan utjecaj na oblikovanje poslovnog modela i kvalitetu prezentiranih informacija u integriranom izvještaju; H3: Interesne skupine (dionici) imaju značajan utjecaj na oblikovanje poslovnog modela i na kvalitetu informacija prezentiranih u integriranom izvještaju; H4: Informacije o učincima poslovnog modela prezentirane po kriterijima integriranog izvještavanja, omogućavaju ocjenu konkurentnosti usluga zdravstvenog turizma destinacije.
EN: The PURPOSE of this research is to point out to the importance of integrated reporting as a source of information in assessing recognition and competitiveness of the destination's health-tourism product. The platform of integrated reporting is applied according to current trends and requirements in preparation and presentation of (financial and non-financial) information for internal and external users (EU Directive 2014/95/EU). The main GOAL is to consider all relevant influential factors important for raising recognition and competitiveness of destination's health-tourism product, and to create the integrated reporting model. The project is developed through main HYPOTHESIS: „The information on destination health-tourism product presented through integrated reporting contributes in increasing the management system, as well as in the recognition and competitiveness of the destination on the health-tourism market“. This hypothesis is further developed in four sub-hypotheses H1: Resources /capital on input site have significant influence on the recognition of the destination's health-tourism products on the health-tourist market. H2: Resources/capital on input site have significant influence in shaping business model and quality of information included in integrated reporting. H3: Stakeholders have significant influence in shaping business model and on the quality of information presented through integrated reporting system. H4: Information about business model, presented in the framework of integrated reports enable the evaluation of competitiveness of destination's health-tourism product.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
prof. dr. sc. Milena Peršić
Članovi tima
prof. dr. sc. Sandra Janković
izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić
izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić
doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac
prof. dr. sc. Viktor Peršić
prof. dr. sc. Maria Vodenska
dr. sc. Irena Peršić Živadinov
Lahorka Halmi, doktorandica
doktorski studij Menadžment održivog razvoja (MOR)
Mladen Duliba, doktorand
doktorski studij Menadžment održivog razvoja (MOR)