Naziv projekta
HR: NOVI PRISTUPI U MJERENJU DOŽIVLJAJA POSJETITELJA
U TURISTIČKOJ DESTINACIJI
EN: NEW APPROACHES TO MEASURING VISITOR EXPERIENCE
IN THE TOURIST DESTINATION
Šifra
ZP UNIRI 3/17
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti
Ekonomija
Kvantitativna ekonomija
Vrsta istraživanja
Primijenjeno istraživanje
Vrijeme trajanja istraživanja
02/10/2017 – 02/10/2018
Vrijednost projekta
20.000,00
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: doživljaj posjetitelja, percepcija posjetitelja, zadovoljstvo posjetitelja, kvantitativna analiza, kvalitativna analiza
EN: visitor experience, visitor perception, visitor satisfaction, quantitative analysis, qualitative analysis
                                                                                                                                 
Sažetak
HR:
Iako je ponašanje turista prilikom odabira destinacije i u samoj destinaciji prilično istražen koncept, turisti kao istraživački fenomen su i dalje u fokusu znanstvenih i stručnih istraživanja. Međutim, postoji mali broj istraživanja o emocionalnom sadržaju iskustava/doživljaja posjetitelja/turista stvorenih u destinaciji.
Sukladno relevantnim istraživačkim spoznajama, istraživači ovog projekta namjeravaju izgraditi pouzdane i valjane ljestvice za mjerenje sadržaja doživljaja posjetitelja u turističkoj destinaciji za određene sadržaje/segmente ponude.
Svrha i ciljevi istraživanja ostvariti će se za stolom i na terenu. Empirijsko istraživanje provesti će se na uzorku posjetitelja/turista koji borave u turističkoj destinaciji. Za potrebe ovog istraživanja prikupljati će se i analizirati primarni i sekundarni podaci, te će se provesti kvalitativna i kvantitativna analiza podataka. Za prikupljanje primarnih podataka na terenu koristiti će se metoda ispitivanja i dubinski intervju s ekspertima i posjetiteljima u turističkoj destinaciji. Postavljene hipoteze biti će provjerene primjenom metoda bivarijatne statističke analize i multivarijatne statističke analize.
Znanstveni doprinos projekta vidljiv je u sustavnom pregledu do sada korištenih mjernih instrumenata za mjerenje emocionalnog sadržaja doživljaja posjetitelja/turista u destinaciji, te u izgradnji novog pouzdanog i valjanog modela za njegovo mjerenje.
Aplikativni doprinos projekta sastoji se u primjeni rezultata istraživanja u prilagođavanju postojećih sadržaja ili izgradnji novih sadržaja u destinaciji koji bi se usmjerili na stvaranje novih doživljaja posjetitelja.
EN:
Although the concept of tourist behaviour in choosing a destination and when staying in the destination has been rather extensively researched, tourists as a topic of research continue to be in the focus of scientific and professional studies. However, there are few studies dealing with the emotional contents of the experiences acquired by visitors/tourists in a destination.
Pursuant to the results of relevant studies, the researchers in this project aim to develop a reliable and valid scale to measure the contents of the experiences of visitors to the destination, with regard to specific services/facilities and segments of the offering.
Desk research and field research will be carried out to accomplish the project’s purpose and objectives. Empirical research will be conducted on a sample of visitors/tourists staying in the destination. Primary and secondary data will be collected for the purpose of this research and qualitative and quantitative data analyses will be performed. Primary data will be collected in the field using the survey method and in-depth interviews with experts and visitors to the destination. The hypotheses formulated will be tested using methods of bivariate and multivariate statistical analysis.
The scientific contribution of this project will be reflected in the systematic review of previously applied measurement instruments, as well as in the development of a new reliable and valid measurement model, for measuring the emotional contents of the experiences of visitors/tourists in the destination.
The project’s applicative contribution will be in the application of research results to facilitate the adaptation of existing services/facilities or the construction of new services/facilities in the destination to ensure the creation of new experiences for visitors.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
Dr. sc. Suzana Marković, redovita profesorica
Članovi tima
Dr. sc. Jasna Horvat, redovita profesorica u trajnom zvanju
Ekonomski fakultet u Osijeku (vanjski član)
Dr. sc. Josipa Mijoč, izvanredna profesorica
Ekonomski fakultet u Osijeku (vanjski član)
Dr. sc. Sanja Raspor Janković, viši predavač
Veleučilište u Rijeci (vanjski član)
Dr. sc. Aleksandra Racz, docent
Doktorand na FMTU (Doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“)
Tihomil Matković, mag. arh.
Doktorand na FMTU (Doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“)
Srđan Mitrović, mag. oec.
Doktorand na FMTU (Doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“)
Sandra Barač Miftarević, mag. pol.
Doktorandica na FMTU (Doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“)