Naziv projekta
HR: APSENTIZAM I PRODUKTIVNOST RADA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI
EN: ABSENTEEISM AND WORK PRODUCTIVITY IN THE HOTEL INDUSTRY
Šifra  
ZP UNIRI 3/16
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti; ekonomija; organizacija i menadžment i
međunarodna ekonomija
Vrsta istraživanja
Primijenjeno istraživanje
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2016. – 1. 10. 2018.
Vrijednost projekta
19.700 HRK
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: turizam, hotelska industrija, produktivnost rada, apsentizam.
EN: tourism, hotel industry, work productivity, absenteeism
Sažetak
HR: Pitanje produktivnosti rada osobito je važno u uslužnom sektoru, posebno u onom dijelu uslužnih djelatnosti koje su radno-intenzivne s manjim kapacitetima za transfer tehnologije i znanja. Turizam je tipičan primjer takvoga sektora, neposredno izloženoga snažnoj međunarodnoj konkurenciji, koji u slučaju Hrvatske predstavlja značajan udio ukupnih prihoda gospodarstva s udjelom u BDP-u od 10,1 % (WTTC 2015).
Apsentizam je kompleksan socioekonomski konstrukt koji u radno-intenzivnim, osobito uslužnim organizacijama zbog potencijalno velikog utjecaja na rezultate, pa tako i produktivnost, zaslužuje posebnu pažnju. Usprkos tome, apsentizam je u turizmu i hotelijerstvu gotovo potpuno neistraženo područje.
Svrha je ovoga projektnog prijedloga unaprijediti shvaćanje apsentizma u kontekstu hotelske industrije i upravljanja produktivnošću rada.
U skladu s tako definiranom svrhom projekta, definirani su i sljedeći teorijski i empirijski ciljevi istraživanja:
- Analizirati nivo i dinamiku rasta produktivnosti rada u tradicionalnom uslužnom sektoru (turizam i ugostiteljstvo) na primjeru zemalja na sličnom stupnju razvoja (fokus: EU).
-   Utvrditi u kojoj mjeri produktivnost rada zaostaje za onom u sektoru prerađivačke industrije.
- Utvrditi je li produktivnost rada u sektoru tradicionalnih usluga određena nivoom produktivnosti rada u prerađivačkoj industriji.
-  Istražiti aktualne teorijske značajke i dimenzije konstrukta apsentizam, osobito uzroke i posljedice apsentizma s posebnim naglaskom na specifičnosti u hotelskoj industriji.
-    Utvrditi i analizirati razmjere bolovanja kao oblika apsentizma u hotelskoj industriji.
-    Dovesti u vezu bolovanja i ostvarenu produktivnost u hotelskoj industriji.
Uvažavajući aktualne globalizacijske i održive trendove, predloženim se istraživanjem unapređuju teorijske spoznaje i primjenjuju u istraživanju u turizmu kao jednom od ključnih sektora hrvatskoga gospodarstva.
EN: The issue of work productivity has exceptional importance in the service sector, especially in those parts of service activities that are work-intnesive with a lower technology and knowledge transfer capacity. Tourism is a typical representative of this type of a sector, directly exposed to a strong international competition which in Croatia represents a significant share of the total economy income with a share in GDP in amount of 10.1% (WTTC, 2015).
Absenteeism as a complex socio-economic construct has a potentially high impact on the work productivity. In work-intensive service organisations, it deserves a special attention due to a potentially high impact on results and productivity as well. In spite of of this fact, absenteeism is practically an unexplored topic in tourism and hospitality industry.
The purpose of this project proposal is to improve the understanding of absenteeism in the context of the hotel industry and management of work productivity.
In accordance with this purpose, the following theoretical and empirical research goals were defined:
-  to analyze the level of work productivity and ist growth dynamic in the traditional service sector (tourism and hospitality industry) for the countries at the similar level of development (focus: EU)
-  to determine the extent to which labour productivity in service sector lags behind the productivity in the manufacturing sector
-  to determine if the work productivity in the sector of traditional services is determined by the level of productivity in the manufacturing sector
- to explore current theoretical features and dimensions of the absenteeism, especially causes and consequences of absenteeism with special emphasis on the specifics in the hotel industry
-  to identify and analyze the extent of sick leaves as a form of absenteeism in the hotel industry
-   to link sick leaves and realized productivity in the hotel industry.
Taking into account the current globalization and sustainable trends, the proposed project will improve the theoretical knowledge and enable its implementation in tourism as one of the key sectors of the Croatian economy.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, redovita profesorica
Članovi tima
prof. dr. sc. Dražen Derado, Ekonomski fakultet u Splitu (vanjski član tima)
Vedrana Jurčević, mag. oec.
https://portal.uniri.hr/Portfelj/2468

 

Završno izvješće za znanstveni projekt