Naziv projekta
HR: IDENTIFICIRANJE EKONOMSKIH I DRUŠTVENIH ODREDNICA TURISTIČKE POTROŠNJE U CILJU PREVLADAVANJA SEZONALNOSTI DESTINACIJE
EN: IDENTIFYING ECONOMIC AND SOCIAL DETERMINANTS OF TOURIST EXPENDITURE IN ORDER TO OVERCOME DESTINATION'S SEZONALITY
Šifra  
ZP UNIRI 3/15
Znanstveno područje, polje i grana
Znanstveno područje: Društvene znanosti
Polje:Ekonomija
Grana: Trgovina i turizam
Vrsta istraživanja
Primijenjeno
Vrijeme trajanja istraživanja
2 godine
Vrijednost projekta
17 000kn
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: turistička potrošnja, zadovoljstvo turista, turistička ponuda, turistička potražnja, ponašanje potrošača, segmentacija tržišta, marketinške strategije
EN: Tourist expenditure, tourists' satisfaction, tourism offering, tourism demand, consumer behaviour, market segmentation, marketing strategy
Sažetak
HR: Uloga i važnost turizma u gospodarskom sustavu zemlje prvenstveno se mjeri ukupnim prihodima od putovanja i boravka turista ostvarenih turističkom potrošnjom, ali i odljevima koji nastaju zbog štednje, poreza i posebice uvoza. Slijedom navedenog, svi ekonomski učinci proizlaze iz realizirane turističke potrošnje i upravo je iz tog razloga bitno i nužno poznavati njezinu visinu i strukturu.
Primarni ciljevi Strategije razvoja turizma RH među ostalim, uključuju produljenje sezone i povećanje turističke potrošnje, što potvrđuje kako je problematika ovog znastvenog istraživanja vrlo aktualna za zemlje kao što je Republika Hrvatska, s obzirom na važnost turizma u njezinom gospodarskom sustavu te problematike izrazite sezonalnosti poslovanja i turističkih kretanja. Cjelogodišnje praćenje i utvrđivanje obilježja i stavova turista, njhova zadovoljstva te visine i strukture njihove turističke potrošnje omogućuje izgrađivanje i usmjeravanje turističke ponude destinacije na način da se potencira izdašnija turistička potrošnja, kao i usmjeravanje marketiških aktivnosti onim tržišnim segmentima koji u destinaciji troše više. Ovim se projektom, među ostalim, istražuje i korisnost potrošnje kao varijable segmentacije tržišta pri čemu takav model segmentacije može pomoći pri maksimizaciji ekonomskih koristi turizma za turističku destinaciju.
EN: The role and importance of tourism in the country's economy is primarily measured by total revenues of travel and accommodation realised through tourist expenditure, but also by the leakages arising from savings, taxes and imports. Consequently, all economic effects are result of realized tourist spending, hence it is essential to research and determine the height and structure of tourist expenditure.
The primary objectives of the Croatian Tourism Development Strategy, among others, include the extension of the tourist season and increasing tourist spending. This confirms that the problem of this scientific research is very important especially for countries such as Republic of Croatia given the importance of tourism in its economy and given its business and tourism traffic seasonality issues. Therefore, year-round monitoring and determining characteristics of tourists, their attitudes and satisfaction level, as well as, the amount and structure of their tourism expenditure enables enhancing tourism destination offerings in a way that intensifies the higher tourist expenditure. In that way it is possible to focus and direct marketing activities toward high spending market segments. This project, among other, also focuses on researching utility of the expenditure as a market segmentation variable where such segmentation model can be helpful in increasing the economic effects of tourism in the destination.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
Dora Smolčić Jurdana, prof. dr. sc.
Članovi tima
Dina Lončarić, doc. dr. sc.
Daniela Soldić Frleta, dr. sc.
Lorena Dadić, mag. oec.

 

Završno izvješće za znanstveni projekt