Naziv projekta
HR: UPRAVLJANJE RIZICIMA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI
EN: RISK MANAGAMENT IN HOTEL INDUSTRY
Šifra
ZP UNIRI 2/17
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti, ekonomija, financije
Vrsta istraživanja
primijenjeno
Vrijeme trajanja istraživanja
1.10.2017. – 1.10.2018.
Vrijednost projekta
20.000,00 HRK
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: hotelska industrija, upravljanje rizicima, stav menadžera prema   riziku
EN: hotel industry, risk management, manager attitude towards risk
Sažetak
HR: Temeljna karakteristika hotelske industrije je poslovanje na izrazito turbulentnom i dinamičnom tržištu te prononsirana osjetljivost na interne i eksterne utjecaje. Poslovanje hotelske industrije atribuira brzi protok informacija te konstantne interne i eksterne promjene koje utječu na sigurnost poslovanja odnosno na poslovni rezultat. Iz svega navedenog postoji visoka potreba za implementacijom sustava upravljanja rizicima u hotelskoj industriji. Upravljanje rizicima predstavlja kompleksan dinamički proces koji se koristi za minimiziranje vjerojatnosti nastanka štetnih događaja tj. minimiziranja vjerojatnosti odstupanja od očekivanih planiranih vrijednosti. Upravljanje rizicima u hrvatskoj hotelskoj industriji nedovoljno je znanstveno istraženo. Svrha projektnog prijedloga je utvrditi i unaprijediti razumijevanje upravljanje rizicima u hrvatskoj hotelskoj industriji te istražiti vezu i utjecaj na poslovni rezultat. Teorijski i empirijski ciljevi ovog projekta definirani su:
- Istražiti aktualna teorijska obilježja i vrste rizika s posebnim osvrtom na pojavnost u hotelskoj industriji
- Analizirati razinu korištenja i obuhvat implementacije sustava upravljanja u hrvatskoj hotelskoj industriji
-                      Utvrditi vrste rizika kojima se upravljanja u hotelskoj industriji, s posebnim naglaskom na financijske i kadrovske rizike
-                      Utvrditi metode, tehnike i instrumente koji se koriste u procesu upravljanja rizicima te ispitati stavove menadžera o njihovoj važnosti u procesu upravljanja rizicima
-                      Ispitati stavove menadžera o utjecaju upravljanja rizicima na poslovni rezultat
Za provedbu empirijskog dijela istraživanja planirano je anketirati menadžere hotelske industrije upotrebom elektronskog upitnika i upitnika na papiru. Također, u planu je koristiti poslovno-financijske podatke preuzetih iz baze FINE. Dobiveni rezultati i model istraživanja značajno će unaprijediti spoznaju o primjeni upravljanja rizicima u hotelskoj industriji i utjecaju na poslovni rezultat.
EN: The fundamental features of the hotel industry include performing business in a highly turbulent and dynamic market, as well as the pronounced sensitivity to both internal and external influences. The hotel industry attributes rapid information flow and constant internal and external changes that affect the business security and performance. Based on mentioned, there exists a strong need for implementing a risk management system in the hotel industry. Risk management is a complex dynamic process used to minimize the likelihood of an adverse event, i.e. minimize the likelihood of deviation from expected planned values. Risk management in the Croatian (CHI) hotel industry has been insufficiently covered through scientific research. The purpose of this project proposal is to establish and improve the understanding of risk management in the CHI and to explore the link and impact on the associated business outcomes. The theoretical and empirical goals of this project are defined as follows:
- Explore the current theoretical features and types of risks with a special focus on their occurrence in the hotel industry
- Analyze the level of use and scope of the implementation of the risk management system in the CHI
- Identify the types of risk that managed in the hotel industry, with a particular emphasis on financial and human capital risks
- Determine the methods, techniques and instruments used in the risk management process as well as to inspect the managers' attitudes towards the importance of their utilization in the risk management process
- Examine the managers' views on the impact of risk management on the business outcomes
For the implementation of the empirical part of the survey, we planned to survey managers using questionnaire. Business and financial data from FINA database will be used. The results of the research and the model will significantly improve the knowledge about the application of risk management in the CHI and impact on the business performance.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
dr. sc. Goran Karanović, docent
Članovi tima
dr. sc. Manuel Benazić, izvanredni profesor, Ekonomski fakultetu u Puli (vanjski član tima)
dr. sc. Kristina Črnjar, izvanredni profesor
dr. sc. Ana Štambuk, izvanredni profesor,  Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
mr.sc. Davor Jagodić, doktorand