Naziv projekta
HR: UTJECAJ SUKREIRANJA TURISTIČKOGA DOŽIVLJAJA NA ZADOVOLJSTVO I PERCIPIRANU KVALITETU ŽIVOTA TURISTA
EN: CO-CREATING TOURIST EXPERIENCE AND ITS IMPACT ON TOURIST SATISFACTION AND PERCEIVED QUALITY OF LIFE
Šifra  
ZP UNIRI 2/16
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti, ekonomija, marketing
Vrsta istraživanja
Primijenjeno istraživanje
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2016. – 1. 10. 2018.
Vrijednost projekta
19.700,00 kn
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: sukreiranje, turistički doživljaj, kvaliteta života, zadovoljstvo, odanost, namjere ponašanja.
EN: Co-creation, tourist experience, quality of life, satisfaction, loyalty,   behavioral intentions
Sažetak
HR: Turistička putovanja važan su oblik provođenja slobodnoga vremena, te imaju utjecaj na kvalitetu i zadovoljstvo životom, što je dokazano u brojnim prethodnim istraživanjima. Zadovoljstvo koje je rezultat nezaboravnih doživljaja ostvarenih u turističkoj destinaciji prenosi se i na opće zadovoljstvo životom te pridonosi pozitivnoj percepciji turističke destinacije te odanosti turista istoj. Kako bi doživljaji turista bili intenzivni i pamtljivi, marketinški stručnjaci trebaju kreirati turističke proizvode u suradnji s turistima. Projekt polazi od pretpostavke da je na temelju spoznaja o suradnji turista i pružatelja usluga pri kreiranju turističkoga doživljaja moguće oblikovati ponudu koja će unaprijediti zadovoljstvo i percipiranu kvalitetu života turista te povećati njihovu odanost turističkoj destinaciji, koja se izražava kroz namjere budućega ponašanja. Svrha je istraživanja ukazati na važnost suradnje pružatelja turističkih usluga i posjetitelja turističke destinacije u kreiranju vrijednosti isporučene turistima. Svrha i ciljevi projekta ostvarit će se istraživanjem za stolom i na terenu. Empirijsko istraživanje provest će se na uzorku turista koji borave u turističkoj destinaciji. Postavljene hipoteze će biti provjerene primjenom multivarijantnih statističkih metoda, te metodom strukturalnoga modeliranja pomoću parcijalne regresije metodom najmanjih kvadrata (PLS-SEM). Znanstveni doprinos projekta vidljiv je u dokazivanju utjecaja sukreiranja turističkih doživljaja na zadovoljstvo turista i njihovu percipiranu kvalitetu života, što nadopunjuje teorijske spoznaje u okviru teorije uslužno-dominantne logike i ponašanja potrošača. Aplikativni doprinos projekta očituje se u prijedlozima za unapređenje atraktivnosti turističke destinacije uključivanjem turista u zajedničko kreiranje turističkih proizvoda.
EN: Tourist travel is an important way of spending free time and it has influence on the quality of life and life satisfaction, as it has been proven in numerous previous studies. The satisfaction that is a result of an unforgettable experience at a tourist destination is transferred to the overall life satisfaction and contributes to a positive perception of the tourist destination and to a customer loyalty as well. In order to make a tourist experience intense and memorable, marketing experts should co-create tourism products together with tourists. The hypothesis of this research project is that the cooperation between tourists and service providers in co-creating a tourist experience enhances satisfaction with the tourist destination and improves perceived quality of life of tourists and their loyalty towards to a destination, which will be expressed through their future behavioural intentions. The purpose of this research project is to point out the importance of cooperation between providers of tourist services and tourists in the process of co-creating the value delivered to tourists. The purpose and objectives of this research project will be attained through field and desk research. The empirical research will be performed on a sample of tourists staying at a tourist destination. The proposed hypotheses will be tested by applying multivariate statistical methods and by structural equation modelling using the partial least square procedure (PLS-SEM). The scientific contribution of the project is visible in proving the influence of tourist experience co-creation on tourist satisfaction and perceived quality of life. This research builds on and contributes to the development of the theoretical background within the theory of a service-dominant logic and consumer behaviour. The applicable contribution of the project contributes to the promotion of the attractiveness of a tourist destination achieved through activities of tourists in co-creating tourist destination products.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditeljica projekta
dr. sc. Dina Lončarić, docentica
Članovi tima
dr. sc. Jasmina Dlačić, docentica
dr. sc. Marina Perišić Prodan, poslijedoktorandica

 

Završno izvješće za znanstveni projekt