Naziv projekta
HR: OD ODRŽIVOG DO OVERTOURISMA I NATRAG: PERCEPCIJA STANOVNIŠTVA I REALNI UČINCI TURIZMA NA LOKALNOJ RAZINI
EN: FROM SUSTAINABLE TO OVERTOURISM AND BACK: LOCAL RESIDENTS' PERCEPTION AND ACTUAL TOURISM IMPACTS ON THE LOCAL LEVEL
Šifra
ZP UNIRI 1/18
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti
Ekonomija
Trgovina i turizam; Menadžment i organizacija
Vrsta istraživanja
Primijenjeno
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2018. – 30. 9. 2020.
Vrijednost projekta
19.000,00 kn
Izvor financiranja
UNIRI FMTU
Ključne riječi
HR: overtourism,  održivi turizam, lokalno stanovništvo, utjecaji turizma, kvaliteta života, organizacija, održivi razvoj
EN: overtourism, sustainable tourism, local residents, tourism impacts, quality of life, organisation, sustainable development
Sažetak
HR: U svakom pogledu, a posebice u kontekstu njegove ekonomske i društvene snage, turizam ostavlja neizbrisiv trag na život mnogih širom svijeta. U posljednjih nekoliko godina u određenim destinacijama dolazi do radikalne promjene u percepciji lokalnog stanovništva vezanoj uz učinke turizma. S obzirom na evidentno generiranje kritične mase, posebice u visoko posjećenim destinacijama, koja sve aktivnije protestira zbog negativnih utjecaja prevelikog broja turista, postavlja se pitanje prelazimo li granicu održivog turizma i krećemo li se ka overtourismu? Vodeći računa o važnosti uključivanja kontekstualnih elemenata koji svaku destinaciju čine različitom, svrha predloženog interdisciplinarnog istraživanja je utvrđivanje percepcije kvalitete života kao i učinaka turizma od strane stanovništva, i usporedba dobivenih rezultata s realnim pokazateljima vezanim za učinke turizma u toj istoj destinaciji. U svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva i testiranja postavljenih hipoteza provesti će se anketno istraživanje stavova i percepcije lokalnog stanovništva u dvjema pilot destinacijama različite razine posjećenosti. Znanstveni doprinos ovog istraživanja ogleda se u inovativnom povezivanju koncepata percepcije kvalitete života, učinaka turizma i lokalnog organiziranja u turizmu, u cilju spoznavanja kompleksne prirode održivog i overtourisma na način na koji ih doživljavaju lokalni stanovnici. U aplikativnom smislu, doprinos istraživanja ogleda se kroz njegove rezultate koji će predstavljati smjernice onima koji odlučuju o daljnjim pravcima razvoja turizma u destinaciji.
EN:In every respect, especially in the context of its high economic and social power, tourism greatly influences the lives of many around the world. In recent years, in some destinations, radical changes have taken place related to the local residents' perception regarding the tourism impacts. Given the increasing number of local residents’ protests, especially in highly visited destinations, because of the negative effects generated by a high number of tourists, the question arises: are we crossing the line between sustainable tourism and moving towards overtourism? Taking into account the importance of incorporating contextual elements that make each destination different and unique, the purpose of the proposed interdisciplinary research is to determine the residents’ perception regarding the quality of life as well as the tourism impacts and compare the obtained results with real impacts that tourism generate in a specific destination. In order to achieve set goals and to test hypothesis, a survey will be conducted on the residents’ attitudes and perceptions in two pilot destinations with different tourism traffic intensity. The scientific contribution of this research is seen in the innovative linking the residents’ perceptions on the quality of life, the tourism impacts and local organization in tourism, with the aim of recognizing the complex nature of sustainable tourism and overtourism in the way that local residents perceive them. Practical contribution of this research lies in its results which could serve as an information base for destination decision makers when it comes to the further tourism development directions.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta
Članovi tima
prof. dr. sc. Larry Dwyer
prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
dr. sc. Jelena Đurkin, viša asistentica