Naziv projekta
HR: KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE U INOVIRANJU LANCA VRIJEDNOSTI   TURISTIČKIH DESTINACIJA
EN: CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN VALUE CHAIN INNOVATION OF TOURISM DESTINATIONS
Šifra
ZP UNIRI 1/17
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti, ekonomija, ekonomika poduzetništva
Vrsta istraživanja
Znanstveni projekt, primijenjeno
Vrijeme trajanja istraživanja
2.10.2017.-2.10.2019.
Vrijednost projekta
20.000,00 kn
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: kulturne i kreativne industrije, turistička destinacija, lanac vrijednosti, poduzetništvo, Rijeka.
EN: cultural and creative industries, tourism destination, value chain, entrepreneurship, Rijeka.
Sažetak
HR: Kulturne i kreativne industrije predstavljaju značajan segment u suvremenim gospodarstvima te u svojim načelima obuhvaćaju sve što se nadograđuje na kulturu, umjetnost i povijest, a proizlaze iz individualne kreativnosti i sposobnosti pojedinaca da se stvore nove vrijednosti (outputi) kroz određene proizvodne i kreativne   procese. U različitosti kulturnih i stvaralačkih izričaja u potpunosti se mijenjaju odnosi u turističkim destinacija, a osobito u europskim prostorima koji posjeduju kulturnu i jezičnu različitost te različiti regionalni identitet.
Kulturne i kreativne industrije otkrivaju nove dimenzije lanca vrijednosti turističkih destinacija koje se prilagođavajući i potičući nove industrije omogućuju razvoj novih selektivnih oblika turizma tj. kulturni turizam s posebnim naglaskom na kreativni turizam. Cilj istraživanja je postaviti teorijske determinante kulturnih i kreativnih industrija u razvoju poduzetništva turističkih destinacija (regionalni razvoj) s posebnim naglaskom na kulturni i kreativni turizam gradova, a sve u cilju rekoncepcije i repozicioniranja turističkih destinacija. Bit ovakvog integriranja je učešće i interakcija svih dionika destinacija (osobito poduzetništva) s ciljevima transformacije resursa i inputa kulturnih i kreativnih industrija u integrirani turistički proizvod destinacija. U okviru ovog projekta na aplikativnoj razini istražit će kulturne i kreativne industrije u inoviranju lanca vrijednosti turističke destinacije grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. U razdoblju trajanja projekta istraživat će se sustavnim pristupom te kvantitativnim i kvalitativnim metodama s posebnim naglaskom na fokus grupe i intervjuiranje s ciljanim grupama dionika (djelatnici u kulturi,   turistički menadžment, udruge u kulturi). Nadalje će se kroz analizu sadašnjeg stanja i scenarij analizu utvrditi mogućnosti razvoja i postaviti model integriranog djelovanja kulturnih i kreativnih industrija i sektora turizma destinacija.
EN: Cultural and creative industries represent a significant segment of modern economies; their principles encompass everything relating to culture, art and history. Cultural and creative industries derive from individual creativity and the ability of individuals to create new values (outputs) through certain production and creative processes. The diversity of cultural and creative expressions completely changes the relationship within a tourism destination, especially in European areas with cultural and linguistic diversity and a variety of regional identities.Cultural and creative industries reveal new dimensions of tourism value chain in destinations that enable, by adapting and encouraging new industries, the development of new selective forms of tourism; i.e. cultural tourism with special emphasis on creative tourism. The goal of this research is to establish the theoretical determinants of cultural and creative industries in the entrepreneurial development of tourism destinations, with special emphasis on urban cultural and creative tourism, all in order to achieve the reconception and repositioning of tourism destinations. The essence of such integration is the involvement and interaction of all stakeholders with the goal of transforming the resources and inputs of cultural and creative industries into an integrated tourism product. In terms of applicability, this project explores the cultural and creative industries and their role in tourism value chain innovation in Rijeka - the European Capital of Culture 2020. The project will adopt a systematic approach, employing quantitative and qualitative methods with special emphasis on focus groups and interviews with targeted stakeholders (cultural workers, tourism management, cultural organisations). The analysis of the present situation and scenario analysis will help identify the opportunities expected from integrated action as well as set up a model for an integrated action of the destination.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
Doc. dr. sc. Elena Rudan
Članovi tima
Prof. dr. sc. Christian Stipanović
Izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić
Izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel,
Justin Pupavac, student poslijediplomskog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu