Naziv projekta
HR: BENCHMARKING – IZVOR INFORMACIJA ZA UPRAVLJANJE PRIHODIMA
EN: BENCHMARKING – INFORMATION RESOURCE FOR REVENUE MANAGEMENT
Šifra
ZP UNIRI 1/16
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti, ekonomija, računovodstvo
Vrsta istraživanja
Primijenjeno istraživanje
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2016. – 1. 10. 2018.
Vrijednost projekta
19.700 kn
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: Upravljanje prihodima, benchmarking, USALI, hotel, marina, kamp
EN: Revenue management, benchmarking, USALI, hotel, marina, campsite
Sažetak
HR: Svrha istraživanja je ukazati na važnost primjene benchmarkinga u upravljanju prihodima. Koncept upravljanja prihodima danas predstavlja disciplinu u razvoju i nezaobilazan dio teorije i prakse u uslužnim djelatnostima dok je benchmarking njegov važan instrument.
Cilj projekta je razviti i implementirati benchmarking metodologiju te temeljem prikupljenih podataka ocijeniti utjecaj fluktuacija cijena na ostvareni prihod hotela, marina i kampova. U projektu se polazi od hipoteze:
Benchmarking osigurava informacije za kratkoročno upravljanje prihodima i neophodan je input za strateško pozicioniranje i održivu konkurentsku poziciju na tržištu.
Iz temeljne hipoteze razvijaju se dvije podhipoteze.
H1: Poduzeća koja određuju višu cijenu od svoje konkurencije ostvaruju nižu iskorištenost kapaciteta, ali dugoročno i bolji rezultat.
H2: Poduzeća koja određuju nižu cijenu, ostvarivanjem veće iskorištenosti kapaciteta, dugoročno ne ostvaruju bolji rezultat poslovanja.
Na osnovu definirane benchmarking metodologije te prikupljenih podataka za 36 mjeseci poslovanja i definiranih kompsetova za svaki poslovni subjekt (90 hotela, 30 marina, 25 kampova) uz pomoć višestruke regresije testirat će se efekt relativne cjenovne pozicije i fluktuacije cijene na ostvareni rezultat.
Doprinos projekta očituje se u povezivanju financijskih informacija prikupljenih u sustavu benchmarkinga s nefinancijskim informacijama iz okruženja, a sa svrhom sagledavanja uvjeta u kojima se može osigurati održivost optimalne razine prihoda te konkurentska pozicija u dugom roku. Uz uvažavanje specifičnosti poslovanja, rezultati projekta pridonose definiranju internih snaga i slabosti, kako bi se poduzeća sučelila s mogućnostima i prijetnjama iz okruženja. Doprinos projekta očituje se i u harmonizaciji internog i eksternog, te kratkoročnoga i dugoročnoga sustava izvještavanja u hotelima, marinama i kampovima, kao osnovici za kratkoročno i dugoročno upravljanje prihodima te održivu konkurentsku poziciju na tržištu.
EN: The purpose of this research is to emphasize the importance of benchmarking in revenue management. Today this concept presents a developing discipline and at the same time a fundamental part of business theory and practice in the service industry with benchmarking as its important instrument.
The objective of this project is to develop and implement benchmarking methodology and on the basis of the collected data to evaluate the influence of pricing on the revenue of hotels, marinas and campsites. The project hypothesis is: Benchmarking ensures information for short term revenue management and is an essential input for strategic and sustainable competitive market positioning.
From this hypothesis two subhypotheses are derived: H1: Enterprises that have higher prices than their competitors have lower occupancy rates but in the long run they achieve higher profits. H2: Enterprises that have lower prices than their competitors have higher occupancy rates but in the long run they accomplish lower profits.
Based on the defined benchmarking methodology and the data collected for 36 months and defined competitive sets for each business enterprise (90 hotels, 30 marinas, 25 campsites) the effect of the relative pricing position and fluctuation on the achieved profit using multiple regressions will be tested. The project contribution is evident in interconnecting financial information collected through benchmarking and non-financial information from the environment in order to determine the conditions for ensuring the optimal level of revenues and competitive position in the long run. Taking into consideration the specifics of the business, the results of the project will contribute to defining the internal strengths and weaknesses of a business aimed at facing the enterprises with the opportunities and threats from the environment. The contribution the project will make is also in harmonizing internal and external factors, short term and long term reporting systems in hotels, marinas and campsites as the basis for short and long term revenue management and sustainable competitive market position.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
dr. sc. Sandra Janković, redovita profesorica
Članovi tima
dr. sc. Milena Peršić, redovita profesorica u trajnom zvanju
dr. sc. Dubravka Vlašić, docentica
dr. sc. Katarina Poldrugovac , poslijedoktorandica
https://portal.uniri.hr/Portfelj/2113

 

Završno izvješće za znanstveni projekt