Naziv projekta
HR: KREIRANJE TOURISM PRODUCT CLUBA U FUNKCIJI REPOZICIONIRANJA TURISTIČKE DESTINACIJE
EN: CREATING OF A TOURISM PRODUCT CLUB WITH THE AIM OF REPOSITIONING A TOURIST DESTINATION
Šifra
ZP UNIRI 1/15
Znanstveno područje, polje i grana
Društvene znanosti, ekonomija, ekonomika poduzetništva
Vrsta istraživanja
Znanstveni projekt
Vrijeme trajanja istraživanja
01.12. 2015. – 01. 12. 2017.
Vrijednost projekta
20.000,00 HRK
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi
HR: tourism product club, povezivanje, destinacija, inovacija, brendiranje destinacije, repozicioniranje
EN: tourism product club, networking, destination, innovation, destination branding, repositioning
Sažetak
HR: Svrha istraživanja je postavljanje teorijskih determinanti razvoja tourism product cluba (zajedničko djelovanje više dionika u funkciji poboljšavanja postojećeg ili kreiranja novog turističkog proizvoda) i strukturiranje mogućnosti kreiranja tourism product cluba u funkciji razvoja, konkurentnosti, rekoncepcije i repozicioniranja turističke destinacije – primjeri Kvarner i Istra (analiza sadašnjeg stanja, sustav ciljeva i inoviranje operacijskih strategija) u uvjetima dinamičkog tržišta. Bit novog poslovnog modela je uspostavljanje osmišljenog, razvojnom cilju usmjerenog procesa uravnoteženja dinamičke interakcije svih dionika s funkcijom transformacije resursa u visoko kvalitetne proizvode prilagođene potrebama suvremenog turista.
Ciljevi projekta će se realizirati istraživanjima interdisciplinarnog i multidisciplinarnog karaktera, a što je uvjetovano sustavnim pristupom, kvantitativnim i kvalitativnim metodama, terenskim istraživanjem tržišta (anketiranje, fokus grupe), situacijskom analizom i scenarij analizom te strukturom istraživačkog tima.
Rezultati istraživanja će se temeljiti na razvoju teorijskih i aplikativnih spoznaja o mogućnostima kreiranja tourism product cluba, determiniranju njegovog multiplikativnog utjecaja na dionike, turiste i turističku destinaciju, analizi pozitivnih primjera iz prakse i definiranju modela osnivanja i koncepcije razvoja tourism product cluba u destinacijama Kvarner i Istra i inoviranju promotivnih aktivnosti tourism product cluba u funkciji brendiranja proizvoda i prepoznatljivosti destinacije.
Doprinos istraživanja će se bazirati na diseminaciji novih znanstvenih spoznaja o mogućnostima povezivanja i zajedničkog nastupa na tržištu u cilju kreiranja inovativnog i prepoznatljivog proizvoda s konkretnom implementacijom na turizam Kvarnera i Istre i stvaranje podloge za buduća istraživanja tourism product clubova kao generatora razvoja i repozicioniranja hrvatskog turizma.
EN: The purpose of this research is (a) to set up the theoretical determinants of tourism product club (TPC) development and (b) structure the possibilities of creating one in the function of development, competitiveness, reconception and repositioning of tourist destinations   in dynamic market conditions. TPC is a joint effort of several stakeholders to improve existing or create a new tourism product. The essence of a new business model is to establish a development goal-oriented process of balancing the dynamic interaction of all stakeholders with the function of resource transformation into high quality products adapted to contemporary tourists' needs.
Project goals will be achieved using a systematic approach, quantitative and qualitative methods, field research and situational and scenario analysis by means of interdisciplinary and multidisciplinary structure and approach of the research team.
Survey results shall be based on the development of theoretical and applied findings on the possibilities of creating a TPC, determining its multiplier effect on stakeholders, tourists and the tourist destination; on the analysis of good practices and defining a model for the foundation of a TPC. The concept will be applied suggesting a formation of a TPC in Kvarner and Istria, together with testing the theoretical concepts in innovation of dissemination activities as a function of product branding and brand identity development.
Research contribution consists:
- first, in the dissemination of new scientific findings about this innovative joint market approach aiming at creating an innovative and distinctive product;
- second, it aims at creating a concrete example on a Kvarner and Istria destination;
- third, in establishing the basis for future research on tourism product clubs.
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
prof. dr. sc. Christian Stipanović
Članovi tima
prof. dr. sc. Nadia Pavia
doc. dr. sc. Lidija Bagarić
doc. dr. sc. Elena Rudan
doc. dr. sc. Zrinka Zadel
dr. sc. Nataša Kovačić
mr. sc. Robert Ribarić
Nataša Jakominić Marot, MBA

Završno izvješće za znanstveni projekt