Studijski program združenoga diplomskog sveučilišnog studija zajednički je program dvaju partnera: Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci. Ustrojen je kao sveučilišni diplomski studij u Republici Hrvatskoj odnosno drugi ciklus studija/master studij u Bosni i Hercegovini.

Svrha studijskoga programa je omogućiti studentima stjecanje suvremenih teorijskih i praktično primjenjivih znanja i vještina potrebnih za obavljanje profesionalnih zadataka u području turizma i ugostiteljstva, kao i za nastavak obrazovanja u okviru europskoga obrazovnog prostora.

Trajanje studija

4 semestra

ECTS bodovi

120

Vrsta izvođenja studija

Izvanredni studij

Uvjeti za upis

Na Združeni diplomski sveučilišni studij (master) Turizam mogu se upisati:

 • Pristupnici koji su završili preddiplomske sveučilišne studije iz područja ekonomske grupacije te stekli najmanje 180 ECTS-a.
 • Pristupnici koji su završili dodiplomske sveučilišne studije iz područja ekonomske grupacije.

Pristupnici koji su završili neki od neekonomskih diplomskih sveučilišnih studija moraju polagati i razlikovne ispite koje odredi Povjerenstvo, uvidom u obrazovni program koji je pristupnik završio u prethodnom obrazovanju. Nakon što položi sve razlikovne ispite, a neposredno prije upisa, pristupnik ulazi na rang listu, na kojoj se rangira ovisno o postignutim ishodima učenja.

Cilj studijskog programa

Osposobljavanje studenata za upravljačke, istraživačke i praktične poslove u poslovnim subjektima koji su izravno ili neizravno vezani uz turizam i ugostiteljstvo (hotelski poslovni subjekti, turističke zajednice, turističke agencije, udruge, marketinške agencije i dr.).

Ishodi učenja

Nakon završenoga dvogodišnjeg Združenog diplomskog sveučilišnog studija (master) Turizam (120 ECTS) studenti će steći opća i specifična znanja i vještine u području društvenih znanosti, polja ekonomije, s naglaskom na menadžment, turizam i ugostiteljstvo. U tom smislu, ističu se obvezni i izborni skupovi ishoda učenja. 

U okviru obveznih skupova ishoda učenja, student će biti sposoban:

 1. Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove iz područja menadžmenta, turizma i ugostiteljstva.
 2. Kritički sagledavati i primjereno donositi mjere turističke politike.
 3. Procijeniti i odabrati optimalan strateški okvir za upravljanje turističkom destinacijom.
 4. Kreirati marketinške i komunikacijske strategije te poslovne planove za turističke organizacije i poslovne subjekte.
 5. Predložiti aktivnosti upravljanja ljudskim resursima u skladu s poslovnim okruženjem i značajkama poslovne organizacije.
 6. Samostalno provesti proces istraživanja tržišta.
 7. Kritički prosuđivati aktualne trendove u turizmu i projicirati buduće promjene koje će utjecati na ponašanje turista.
 8. Primjenjivati suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u poslovnim procesima.
 9. Primijeniti stečeno teorijsko znanje u rješavanju praktičnih problema u turizmu i ugostiteljstvu.
 10. Sastavljati i kritički evaluirati financijske izvještaje te donositi poslovne odluke.
 11. Identificirati pravna pitanja u području turizma i odrediti prava i obveze sudionika pravnog odnosa.
 12. Primijeniti znanstvenu metodologiju u stručnom i znanstvenom radu.

U okviru izbornih skupova ishoda učenja student će biti sposoban: 

 1. Kritički sagledati značajke i predložiti relevantnu turističku politiku u domeni specifičnih oblika turizma.
 2. Primijeniti instrumente poslovne analize u hotelijerstvu.
 3. Kritički procijeniti i primijeniti načela održivog turizma u praksi upravljanja razvojem turizma.
 4. Predložiti i argumentirati optimalne strategije razvoja hotelskih poduzeća.
 5. Predložiti i argumentirati implementaciju modela poslovne izvrsnosti.
 6. Primijeniti spoznaje o specifičnostima različitih kultura u poslovnoj komunikaciji.

Mogućnost zapošljavanja

Program  ovog diplomskog studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje upravljačkih poslova u turističkom sektoru. Ovaj profil magistra ekonomije moći će zauzeti značajne pozicije u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, turističkim udrugama, u hotelijerstvu, restoraterstvu, ali i u obrazovanju, komunalnom sustavu, medijima, svim selektivnim oblicima turističke ponude i pratećim industrijama u kojima se traže specifična znanja iz područja turizma.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom združenoga studija stječe se akademski naziv magistar/magistra ekonomije (mag. oec.) u Republici Hrvatskoj i magistar menadžmenta/smjer turizam u Bosni i Hercegovini.

Mogućnost nastavka studija

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studija, studenti imaju mogućnost upisati poslijediplomski doktorski studij ili neki od oblika specijalističkih poslijediplomskih studija, odnosno programa cjeloživotnoga učenja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, ali i drugim visokoobrazovnim institucijama.

Informacije o upisu na studij

Sve informacije o studiju:http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/turizam