Centar za stručnu praksu studenata odgovoran je za cjelokupnu organizaciju, izvođenje i kontrolu stručne prakse studenata Fakulteta.

Glavni zadaci Centra za stručnu praksu su:

 • Izrada plana izvršenja stručne prakse;
 • Priprema dokumentacije za stručnu praksu;
 • Osiguravanje dovoljnog broja mjesta kod odgovarajućih hotelskih poduzeća za obavljanje stručne prakse uz koordinaciju termina i odgovornih osoba (mentora);
 • Definiranje zadataka za obavljanje stručne prakse studentima;
 • Ustrojavanje evidencije za svakog studenta po dinamici izvršenja stručne prakse, te vođenje evidencije kroz informacijskih sustav Fakulteta;
 • Izrada godišnjeg izvještaja o izvršenju prakse u protekloj akademskoj godini.

Centar za stručnu praksu predstavlja i njegovim radom rukovodi Voditelj centra, prof. dr. sc. Vlado Galičić.

Voditelju centra u radu pomažu slijedeći članovi:

 • Doc. dr. sc. Ivana Ivančić, zamjenica voditelja Centra
 • Doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić - članica
 • Doc. dr. sc. Krešimir Mikinac - član
 • Dr. sc. Vanja Vitezić, poslijedoktorand - član
 • Dr. sc. Marta Cerović, poslijedoktorandica - članica
 • Ivana Licul, asistentica, članica.

Stručne baze