Strategija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu donesena je na 101.  sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 28. siječnja 2015. godine.