SAŽETAK

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU) sa sjedištem u Opatiji svoje je djelovanje započeo 1960. godine. Kao  sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Fakultet je danas jedina visokoobrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja izvodi programe u području turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini kao i niz programa cjeloživotnog učenja.

FMTU kao znanstveno- istraživačka i obrazovna institucija kreator je znanja o turizmu,  ugostiteljstvu i održivom razvoju. Studentima se osigurava kvalitetno obrazovanje za preuzimanje liderskih pozicija u uvjetima snažne globalne konkurencije. Zaposlenici pri tome imaju ključnu ulogu. U poticajnom radnom okruženju inicira se inovativnost, znanstveno-istraživačka i edukativna izvrsnost, lojalnost i predanost. Kreativnim partnerstvima s gospodarstvom, javnim sektorom i civilnim društvom odgovara se na gospodarske i društvene izazove znanstveno utemeljenim rješenjima. Potiče se izvrsnost i sve se aktivnosti provode poštujući načela etike i društvene odgovornosti.

Vizija je Fakulteta biti lider je visokoga obrazovanja, znanstvenog i stručnog istraživanja u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja u Hrvatskoj i široj regiji.

Strateško je usmjerenje Fakulteta da u narednom petogodišnjem razdoblju učvrsti svoj položaj respektabilne visokoobrazovne institucije za turizam, ugostiteljstvo i održivi razvoj u Republici Hrvatskoj te da osigura diseminaciju znanja i  u području šire regije. Pri tome će poseban naglasak biti stavljen na unapređivanje kvalitete nastavnoga procesa i znanstveno-istraživačkoga rada. Također, posebna pažnja posvetit će se razvoju pojedinaca i institucije u cjelini, javnom djelovanju zaposlenika i ulozi Fakulteta u unapređenju kvalitete života zajednice u kojoj djeluje. 

Strateški ciljevi i zadaci proizlaze iz vizije i misije Fakulteta, definirani su i strukturirani sukladno Strategiji razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014. − 2020. u okviru četiri strateška područja: istraživanje, obrazovanje, javna funkcija i organizacija.

Istraživanje

Znanstvena istraživanja u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja temeljna su djelatnost Fakulteta. U budućem petogodišnjem razdoblju uložit će se posebni napori u podizanje razine znanstvene aktivnosti i integraciju Fakulteta u Europski istraživački prostor te poticanje kruženja istraživača radi povećanja osobnih i institucijskih istraživačkih kapaciteta. Kako bi se ostvarilo navedeno postavljeni su sljedeći strateški ciljevi:

 • FMTU istraživačka je institucija s visokom razinom znanstvene aktivnosti
 • FMTU integriran je u Europski istraživački prostor
 • FMTU potiče koncepciju kruženja istraživača radi povećanja osobnih i institucijskih kapaciteta
 • FMTU prepoznaje važnost održivoga regionalnog razvoja i podupire istraživanja vezana uz problematiku održivoga razvoja

Obrazovanje

Svrha je Fakulteta osigurati vrhunsko visoko obrazovanje utemeljeno na znanstvenim spoznajama u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja. Strateški ciljevi u petogodišnjem razdoblju mogu se svesti na sljedeće:

 • FMTU potiče kvalitetno i učinkovito obrazovanje
 • Na FMTU studenti su u središtu procesa učenja i suodgovorni su za uspješnost obrazovnoga procesa
 • Na FMTU studenti su aktivno uključeni u kulturne, sportske i društvene aktivnosti
 • FMTU integriran je u prostor visokoga obrazovanja
 • FMTU ima sustav kojim povećava kompetitivnost i zapošljivost studenata
 • FMTU povećava dostupnost visokoga obrazovanja svim zainteresiranim pojedincima
 • FMTU sustavno razvija programe cjeloživotnoga učenja

Javna funkcija

Zaposlenici i studenti Fakulteta aktivno su uključeni u javno djelovanje u tijelima lokalne samouprave, znanstvenim i stručnim tijelima, društvenim organizacijama i civilnom društvu te svojim aktivnošću doprinose razvoju gospodarstava i društva u cjelini. Strateški ciljevi u području javnog djelovanja su:

 • FMTU je javno odgovorna i socijalno osjetljiva institucija
 • FMTU pokretač je gospodarskoga razvoja te relevantan partner i subjekt koji osigurava transfer znanja
 • FMTU ključan je čimbenik tranzicije regije u društvo temeljeno na znanju
 • FMTU sudjeluje u aktivnostima kulturnoga razvoja regije
 • FMTU promiče zdravlje i kroz sustavni razvoj sveučilišnoga sporta

Organizacija

Strateško je usmjerenje Fakulteta da  u petogodišnjem razdoblju bude fleksibilna institucija koja zadovoljava tržišne i javne potrebe te ostvari najvišu razinu kvalitete, organiziranosti i odgovornosti kako bi učvrstio svoj položaj lidera u području visokoga obrazovanja za turizam ugostiteljstvo i održivi razvoj. Navedeno je moguće postići ostvarenjem strateških ciljeva:

 • FMTU aktivno sudjeluje u integraciji Sveučilišta
 • FMTU učinkovito i transparentno uspostavlja instrumente za razvoj svakoga pojedinca i instituciju
 • FMTU strateškim upravljanjem nastoji postići najvišu razinu kvalitete, organiziranosti i odgovornosti
 • FMTU fleksibilna je institucija koja zadovoljava tržišne i javne potrebe
 • FMTU ima izrađen plan pametne specijalizacije
 • FMTU međunarodno je prepoznatljiva institucija za obrazovanje u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja

Za implementaciju Strategije u praksi odgovorna su tijela definirana Statutom i organizacijskom strukturom Fakulteta. Međutim, provedba Strategije je kontinuiran proces koji pretpostavlja suradnički odnos, otvoreni dijalog i preuzimanje odgovornosti svih dionika te prilagodbu ciljeva i zadataka sukladno promjenama u okruženju kako bi se do 2020. godine ostvarila vizija Fakulteta.