Obveze iz članka 5c Zakona o javnoj nabavi

 

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

 
 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

2019.

2018.

 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2010 2016

Objave javne nabave

Sve objave javne nabave, plan nabave i registar ugovora mogu se preuzeti na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga na FMTU

 

Postupci javne nabave u tijeku

NABAVA NAMJEŠTAJA ZA POTREBE OPREMANJA ANEKSA ZGRADE FAKULTETA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Evidencijski broj: 3/2019
Rok za dostavu ponuda: 27.11.2019. do 17:00 sati