Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

2018.

 

Objave javne nabave

Sve objave javne nabave, plan nabave i registar ugovora mogu se preuzeti na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga na FMTU

 

Postupci javne nabave u tijeku

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE FAKULTETA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU I IZGRADNJA ANEKSA ZGRADE
Evidencijski broj: 8/2018
Rok za dostavu ponuda: 27.06.2018. do 17:00 sati

2. Izmjena DoN - Rekonstrukcija postojeće građevine fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i izgradnja aneksa zgrade fakulteta