Doc. dr. sc. Nicholas Wise, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina i izv. prof. dr. sc. Marko Perić objavili su rad pod nazivom Pre-event competitiveness: exploring residents’ perceptions of place management and local impacts u prestižnom časopisu International Journal of Contemporary Hospitality Management. Časopis je indeksiran u Web of Science SSCI, CC- Social And Behavioral Sciences- Management, a u Scopus bazi se nalazi u prvom kvartilu (Q1) i to na 6. mjestu na listi časopisa.  

Zahvaljujemo našim kolegama koji objavom rada u časopisu iznimnog međunarodnog ugleda potvrđuju svoju znanstvenu izvrsnost i uvelike doprinose znanstvenoj vidljivosti našeg Fakulteta.