Naziv projekta / Title
HR: AUDIO MENADŽMENT U FUNKCIJI RAZVOJA TURISTIČKE DESTINACIJE
EN: THE ROLE OF AUDIO MANAGEMENT IN TOURIST DESTINATION DEVELOPMENT
Šifra
UNIRI-DRUSTV-18-39
Znanstveno područje, polje i grana

Društvene znanosti / Ekonomija/Ekonomika poduzetništva

Vrsta istraživanja
Primijenjeno istraživanje
Vrijeme trajanja istraživanja
3 godine (ožujak 2019 – veljača 2022)
Vrijednost projekta
15.942,03 HRK  (za prvu godinu)
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi /keywords
HR: audio menadžment, soundscape, razvoj, destinacija, tourism product club, inovacija, brend
EN: audio management, soundscape, development, destination, tourism product club, innovation, brand
Sažetak / Summary
HR:

Interdisciplinarno istraživanje se usmjerava na temu zvuka i muzike kao bitnih elemenata turističke ponude, ali i promocije u cilju razvoja, prepoznatljivosti i brendiranja destinacije. Teorijske determinante se temelje na multidisciplinarnom proučavanju teme istraživanja i nadgradnje recentne literature. Aplikativno istraživanje će se temeljiti na anketiranju i intervjuiranju dionika i menadžmenta destinacije, istraživanju akustičke kvalitete glazbenog koncerta te prijedlozima istraživača utemeljenim na znanstvenoj literaturi u funkciji analize sadašnjosti i aktivnog kreiranja budućnosti audio ponude i promocije destinacije. Predlaže se model audio menadžmenta koji uključuje valorizaciju zvuka i glazbe u okviru soundscape pristupa i poslovanje u okviru tourism product cluba kao novog kolaborativnog načina poslovanja u razvoju audio proizvoda u funkciji unikatnog doživljaja turista i multipliciranja profita. Istraživanje će uključivati sljedeća područja:

 • definiranje audio menadžmenta kao polja specifičnog upravljačkog procesa, alata i metoda planiranja, proizvodnje, vođenja i kontroliranja učinkovitosti glazbe i zvuka
 • definiranje upravljanja buke u prostoru i sprječavanje zvučnog zagađenja
 • razrada modela i procesa upravljanja na području zvuka i glazbe u okviru ekologije i održivosti (razvoj ponude i promocije)
 • razvoj audio ponude u funkciji afirmacije kreativnog turizma
 • postavljanja modela kolaboracije u skladu sinergijskog povezivanja svih dionika
 • definiranje povezivanja zvučne ponude u integralni proizvod destinacije i prepoznatljivi brend.
Doprinos istraživanja se bazira na diseminaciji novih znanstvenih spoznaja o mogućnostima audio menadžmenta u kreiranju inovativnog proizvoda i prepoznatljivog brenda destinacije otoka Krka i na stvaranju modela za buduća istraživanja.
EN: 

The interdisciplinary study (social sciences, field of economics and the humanities, field of art history) focuses on the theme of sound and music as vital elements of both the tourism offering and tourism promotion, aimed at destination development and branding. Theoretical research is based on the critical exploration of the research topic and builds on the recent literature. Applied research is conducted based on a survey of the attitudes of destination stakeholders and managers, a study of the acoustic quality of musical events, and the proposals of the authors based on the scientific literature, for the purpose of analysing the current state and actively creating the future of the audio offering and promoting the destination, and designing an audio management model that incorporates the valorisation of sound and music within a soundscape approach, and business operations within the framework of a tourism product club as a new form of collaboration in value chain innovation. The point of the new business model is to set up a well-designed development-oriented process of dynamic interactions among all stakeholders in order to transform resources (sound and music) into innovative products.

Research involves the following areas:

 • Defining audio management as a specific management process, tool and method of planning, producing, leading and controlling the effectiveness of music and sound
 • Proposing and reasoning the modes of sound management in space and noise pollution prevention
 • Setting up a management model and process in the field of sound and music, within the framework of ecology, sustainability and creative industries in tourism (offering and promotion development)
 • Defining a collaboration model based on the synergistic integration of all stakeholders
 • Innovating a dynamic model for incorporating the audio offering into an integrated destination product and distinctive brand.
The contribution of the study is seen in the dissemination of new scientific knowledge concerning the potential of audio management in creating an innovative product and a distinctive destination brand for Krk Island, as well as in the design of a model for future research.
ISTRAŽIVAČKI TIM / RESEARCH TEAM
Voditelj projekta
prof. dr. sc. Christian Stipanović
Članovi tima
prof. dr. sc. Diana Grgurić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
doc. dr. sc. Elena Rudan