Naziv projekta / Title
HR: ODRŽIVI GRADOVI KAO NOSITELJI GOSPODARSKOG RAZVOJA
EN: SUSTAINABLE CITIES AS CARRIERS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Šifra
UNIRI-DRUSTV-18-212
Znanstveno područje, polje i grana

Društvene znanosti / Ekonomija / Opća ekonomija

Vrsta istraživanja
Primijenjeno istraživanje
Vrijeme trajanja istraživanja
3 godine (ožujak 2019 – veljača 2022)
Vrijednost projekta
16.974,14 HRK (za prvu godinu)
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi /keywords
HR: gradovi, održivi razvoj, lokalni ekonomski razvoj, turizam
EN: cities, sustainable development, local economic development, tourism
Sažetak / Summary
HR: 

Urbana područja u Hrvatskoj susreću se sa složenim izazovima poput gospodarskih, demografskih, socijalnih i ekoloških promjena. Urbani razvoj više ne može biti pitanje isključivo nacionalne razine već je nužna koordinacija regionalne i lokalne politike, kako bi se smanjile gospodarske i društvene razlike koje postoje među hrvatskim gradovima. Skladniji urbani razvoj podrazumijeva poticanje razvoja srednjih i malih gradova i razvojnih središta kao nositelja regionalnog urbanog sustava s posebnim osvrtom na usporavanje rasta u velikim gradovima.

Cilj projekta je istražiti demografske, gospodarske i ekološke trendove u gradovima kako bi se analiziralo sadašnje stanje i odgovorilo na glavno istraživačko pitanje: Da li je turizam jedina gospodarska aktivnost koja pruža perspektivu boljeg života? Svrha projekta je pomoću znanstvenog instrumentarija propitati sposobnost manjih gradova da održe svoju urbanu vitalnost. Svrha istraživanja je utvrditi da li su mali gradovi kao turističke destinacije privlačna mjesta za život te u kojim sektorima identificiraju svoje razvojne smjernice? Za provedbu empirijskog dijela istraživanja koristiti će se podaci urbane statistike, koji će se obrađivati putem panel analize. Dodatni korak ovog istraživanja predstavlja kvalitativno i kvantitativno istraživanje koje će obuhvatiti dvije ciljne istraživačke skupine, prvu predstavljaju stanovnici manjih urbanih područja, a drugu donosioci odluka.

Doprinos projekta očituje se u pronalaženju modela lokalnog ekonomskog razvoja koji ne može za svaku destinaciju imati jednake kriterije, međutim istraživači predlažu Triple helix koncept kao društvenu inovaciju koja uključuje Sveučilište, državu i poslovni sektor u iznalaženju rješenja. U planiranje razvoja potrebno je uključiti i lokalnu zajednicu kako bi se podigla svijest o stvaranju tranzicijskih održivih gradova koji mogu biti ekonomski i energetski neovisni, ali isto tako privlačni ne samo turistima nego i svojim stanovnicima.
EN: 

Urban areas in Croatia encounter complex challenges such as economic, demographic, social and ecological changes. Urban development can no longer be an issue only for the national level. It is rather necessary to coordinate regional and local policies in order to reduce economic and social differences that exist among the Croatian towns. More harmonious urban development implies stimulating the development of medium and small towns and development centres as the carriers of a regional urban system, with a special focus on the growth slowdown in large cities.

The aim of the project is to investigate demographic, economic and ecological trends in towns in order to analyse the current state and to answer the main research question: Is tourism the only economic activity that gives the prospect of a better life? The purpose of the project is, by using the scientific instruments, to examine the ability of smaller towns to maintain their urban vitality. The purpose of the research is to determine whether small towns as tourist destinations are attractive places to live in, and in which sectors they identify their development guidelines? For the implementation of the empirical part of the research, statistical data of urban statistics will be used, which will be processed via panel analysis. An additional step of this research is the qualitative and quantitative research that will cover two target research groups, the first being the inhabitants of smaller urban areas and the second one the decision makers.

The project's contribution is evident in finding a model of local economic development that cannot have the same criteria for every destination. However, the researchers suggest the Triple helix concept as a social innovation that includes the University, the state and the business sector in finding the solutions. The local community should also be included in development planning in order to raise awareness of the creation of transitional sustainable towns that can be economically and energetically independent and, at the same time, attractive not only to tourists but also to their residents.
ISTRAŽIVAČKI TIM / RESEARCH TEAM
Voditelj/ica projekta
izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić
Članovi tima
izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić
Maša Trinajstić, doktorandica