Naziv projekta / Title
HR: UČINCI I STRATEŠKI ISHODI VELIKIH SPORTSKO-TURISTIČKIH DOGAĐAJA – PERSPEKTIVA LOKALNIH STANOVNIKA
EN: IMPACTS AND STRATEGIC OUTCOMES OF LARGE SPORT TOURISM EVENTS – THE PERSPECTIVE OF LOCAL RESIDENTS
Šifra
UNIRI-DRUSTV-18-103
Znanstveno područje, polje i grana

Društvene znanosti / Ekonomija

Vrsta istraživanja
Primijenjeno
Vrijeme trajanja istraživanja
3 godine (ožujak 2019 – veljača 2022)
Vrijednost projekta
46.572,27 HRK
Izvor financiranja
Sveučilište u Rijeci
Ključne riječi /keywords
HR: sportsko-turistički događaji, učinci sportsko-turističkih događaja, lokalni stanovnici
EN: sport tourism events, impacts of sport tourism events, local residents
Sažetak / Summary
HR:
Sportsko-turistički događaji stvaraju značajne pozitivne, ali i negativne, ekonomske, socio-kulturne i okolišne učinke za organizatore, lokalne zajednice i države u cjelini. Dosadašnja istraživanja usredotočila su se na održivost velikih sportskih događaja u velikim i razvijenim zemljama dok su takvi događaji u manjim zemljama, zbog infrastrukturnih i organizacijskih ograničenja i njihova manjeg ukupnog broja, nedovoljno istraženi. Među mnoštvom dionika uključenih u organizaciju i potrošnju održivih sportskih događaja, lokalna zajednica je prepoznata i potvrđena kao ključni dionik, jer niti jedan oblik turizma ne bi trebao biti na štetu lokalnih stanovnika. Polazeći od Triple Bottom Line pristupa održivog razvoja te teorije društvene razmjene, cilj ovog empirijskog istraživanja je razviti model za razumijevanje podrške lokalnih stanovnika prema ugošćavanju velikih sportsko-turističkih događaja u budućnosti. Na primjeru jednog od najvećih sportsko-turističkih događaja u Hrvatskoj, analizirat će se percepcija lokalnih stanovnika o ekonomskim i širim društvenim učincima tog događaja te koji od percipiranih učinaka najviše utječu na podršku lokalnog stanovništva prema održavanju ovog i sličnih sportskih događaja te prema sportskom turizmu kao metodi razvoja održivog turizma. U tom smislu, provest će se anketiranje lokalnih stanovnika odabranih većih mjesta kroz koje prolazi trasa utrke tijekom dva izdanja utrke. Broj percipiranih učinaka će se faktorskom analizom reducirati na manji broj faktora, a utjecaj pojedinih percipiranih učinaka na podršku lokalnih stanovnika testirat će se regresijskim modelom te strukturalnim modeliranjem. Osim teoretskih, rezultati istraživanja mogu pomoći organizatorima ovog i sličnih događaja da bolje razumiju stav šire zajednice prema događajima koje organiziraju te da steknu njenu potporu koja može biti ključna za ukupan uspjeh budućih izdanja.
EN: 
Sport tourism events create significant positive as well as negative economic, socio-cultural and environmental impacts for organizers, the local community and the country as a whole. Previous research has focused on the sustainability of major sports events in larger and developed countries, while such events in smaller countries, due to infrastructure and organizational constraints, and lower frequencies of hosting events, are under researched. Among the many actors involved in the organization and consumption of sustainable sports events, the local community is confirmed as a key stakeholder, since no form of tourism should be at the expense of the local residents. Building on the Triple Bottom Line approach and Social Exchange Theory, the aim of this empirical study is to develop and test a theoretical model for understanding local residents support for hosting large sport tourism events based on economic opportunities and social incentives. This study will analyze the perception of local residents and further understand economic and social impacts of one of the largest sport tourism events in Croatia. It will further analyze whether these impacts are predictors of local resident support for hosting large events in the future and for sport tourism as a method of sustainable tourism development. In that sense, residents of selected major places along the race track will be surveyed during the two race editions. The number of perceived event impacts will be reduced by factor analysis to a smaller number of factors, while the influence of perceived impacts on local resident support will be tested by regression model and structural modeling. In addition to theoretical implications, research results can help the organizers of sport tourism events better understand the attitude of the wider community regarding the events they organize and to gain local resident support that can be crucial to the overall success of future editions.
ISTRAŽIVAČKI TIM / RESEARCH TEAM
Voditelj projekta
izv. prof. dr. sc. Marko Perić
Članovi tima
dr. sc. Vanja Vitezić, poslijedoktorand
Nicholas Wise, PhD, Senior Lecturer
Ana Kersulić, doktorandica