Ispis

Katedra za marketing

Voditeljica katedre:
dr. sc. Lorena Bašan, izvanredna profesorica
 
Članovi Katedre:
dr. sc. Lorena Bašan, izvanredna profesorica
dr. sc. Dina Lončarić, izvanredna profesorica
dr. sc. Lidija Bagarić, docentica
dr. sc. Marina Perišić Prodan, docentica
dr. sc. Ana Čuić Tanković, poslijedoktorandica

Katedra za marketing se aktivno uključuje u sve aktivnosti Fakulteta, a kroz svoje nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova Katedre ostvaruju se osnovne aktivnosti Katedre za marketing. Nastavna aktivnost  Katedre odnosi se na realizaciju nastavnih obveza pojedinih članova u okviru različitih predmeta. Katedra obuhvaća područje marketinga, koje se proučava u okviru temeljnih predmeta, obveznih predmeta smjera i izbornih predmeta sveučilišnog i stručnog studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.

U okviru znanstvene aktivnosti članovi Katedre sudjeluju kao istraživači u različitim znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Članovi Katedre uključeni su u dva znanstveno-istraživačka projekta. Stručne aktivnosti članova Katedre za marketing odnose se na objavu stručnih radova u časopisima značajnim za struku.