Ispis

O programu

Tijekom akademske godine 2017./2018., na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja izvodi se program Strani jezici u turizmu za početnike na njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku za studente Fakulteta.

Svaki program je organiziran u trajanju od 30 sati kroz 12 tjedana. Nastavni program je prilagođen potrebama naših studenata, a fokusira se na turizam. Nakon uspješno položenog završnog ispita te završetka programa, polaznik stječe 3 ECTS boda te odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

Nastava se bazira na komunikacijskom pristupu, čiji je cilj brza primjena naučenog gradiva u komunikacijskim situacijama u turizmu.

Posebna pozornost posvećuje se uvježbavanju leksičkih elemenata, a pri obradi i uvježbavanju gramatike težište je na strukturama koje se najčešće pojavljuju u komunikaciji.