Ispis

ZP UNIRI 7/16

Naziv projekta

HR: INOVATIVNI SMJEŠTAJNI OBJEKTI U FUNKCIJI KONKURENTNOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE

EN: INNOVATIVE ACCOMMODATION FACILITIES AIMED AT COMPETITIVENESS OF A TOURISM DESTINATION

Šifra  

ZP UNIRI 7/16

Znanstveno područje, polje i grana

Znanstveno područje društvene znanosti, polje ekonomija, znanstvena grana ekonomika poduzetništva

Vrsta istraživanja

Primijenjeno istraživanje

Vrijeme trajanja istraživanja

1. 10. 2016. – 1. 10. 2018.

Vrijednost projekta

17.750,00 Kn

Izvor financiranja

Sveučilište u Rijeci

Ključne riječi

HR: ugostiteljski objekti za smještaj, inovativni smještajni objekti, objekti za smještaj u domaćinstvu, turistička destinacija, razvoj, konkurentnost.

EN: accommodation facilities, innovative accommodation facilities, private accommodation facilities, tourist destination, competitiveness, development

Sažetak

HR: Konkurentnost turističke destinacije uvjetovana je i razinom kvalitete smještajnih objekata. Objekti za smještaj u domaćinstvu jedan su od najvećih izazova razvoja hrvatskoga turizma i čine 49 % svih smještajnih kapaciteta. U cilju konkurentnosti turizma destinacije istražit će se struktura smještajnih objekata te mogućnost i modeli transformacije nekonkurentnoga obiteljskog smještaja u obiteljske hotele temeljene na autohtonoj ponudi (ključ diferencijacije u odnosu na globaliziranu ponudu) i udruživanja objekata za smještaj u domaćinstvu u inovativne hotele (integralne, difuzne i heritage hotele) u negativnim uvjetima financiranja.

Cilj istraživanja je definirati međuovisnost kvalitete smještajnih objekata i ponude turističke destinacije u sadašnjosti i budućnost i model kvalitativne preobrazbe smještajne ponude s naglaskom na inovativne smještajne objekte u funkciji konkurentnosti destinacije. Preduvjet razvoja je specijalizacija i kontinuirano inoviranje smještajnih objekata i sinergijsko djelovanje s ostalim nosiocima ponude u funkciji ostvarenja vizije destinacije i razvoja novih oblika ponude, ali i naglašavanja vlastitih posebnosti. Na temelju analize pozitivnih primjera inovativnih smještajnih objekata definirat će se model osnivanja, organizacije i upravljanja razvojem inovativnih smještajnih objekata temeljen na novom personaliziranom odnosu prema turistu i odnosu prema djelatnicima (kultura učenja i znanja) u funkciji multipliciranja profita, ali i brendiranja i repozicioniranja mikrodestinacija.

Istraživanje će uključiti teorijsku i aplikativnu razinu. Koristit će se metode klasifikacije, kompilacije, analize, sinteze, indukcije, korelacije, te metode terenskoga istraživanja (anketiranje, intervjuiranje, fokus grupe) kojima će se istražiti razina očekivanja i zadovoljstva turista te stavovi vlasnika obiteljskoga smještaja i svih stekeholdera destinacije o situacijskoj i scenarij analizi smještajne i ukupne turističke ponude destinacije u izazovima dinamike turističkoga tržišta.

 

EN: Competitiveness of a tourist destination is determined by the quality level of accommodation facilities. Private accommodation facilities present one of the biggest challenges of the Croatian tourism development. In order to achieve the competitiveness of destination tourism, the structure of accommodation facilities will be investigated as well as a possibility and transformation models of a non-competitive family accommodation into family-run hotels based on local offer and joining of private accommodation facilities into innovative hotels.

The objective of the research is to define the interdependence of the quality of accommodation facilities and the offer of a tourist destination in the present and future time, as well as the model of the qualitative transformation of the offered accommodation facilities with an emphasis on innovative accommodation facilities aimed at the competitiveness of a destination. A prerequisite for the development is a specialization and continuous innovation of accommodation facilities and synergy with other providers in order to achieve the vision of a destination and the development of new forms of offer. Based on an analysis of the positive examples of innovative accommodation facilities, the model of establishment, organization and management of the development of innovative accommodation facilities based on the new personalized relationship towards tourists and employees will be defined in order to multiply profit, but also to brand and reposition   micro-destinations.

The research will include the theoretical and applicative level. Classification methods, methods of compilation, analysis, synthesis, induction, correlation and methods of field research (surveys, interviews, and focus groups) will be used. Through these methods the level of expectations and satisfaction of tourists will be analyzed. The analysis will also include the attitude of the owners of family accommodation and all stakeholders of a destination.

 

ISTRAŽIVAČKI TIM

Voditelj/ica projekta

dr. sc. Nadia Pavia, redovita profesorica u trajnom zvanju

https://portal.uniri.hr/portfelj/1509

Članovi tima

dr. sc. Edna Mrnjavac, redovita profesorica u trajnom zvanju

https://portal.uniri.hr/portfelj/ 157

dr. sc. Christian Stipanović, redoviti profesor

https://portal.uniri.hr/portfelj/121

Marta Cerović, mag.oec.

https://portal.uniri.hr/portfelj/1146

Tamara Florićić