Ispis

ZP UNIRI 5/16

Naziv projekta

HR: ANALIZIRANJE I PROGNOZIRANJE TURISTIČKE PONUDE I POTRAŽNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENOM KVANTITATIVNIH METODA

EN: ANALYSING AND FORECASTING TOURISM SUPPLY AND TOURISM DEMAND IN CROATIA BY APPLYING QUANTITATIVE METHODS

Šifra  

ZP UNIRI 5/16

Znanstveno područje, polje i grana

Društvene znanosti; ekonomija; kvantitativna ekonomija, ekonomika poduzetništva, informacijsko i programsko inženjerstvo

Vrsta istraživanja

Teorijsko istraživanje

Vrijeme trajanja istraživanja

1. 10. 2016. – 1. 10. 2018.

Vrijednost projekta

19.700,00 kuna

Izvor financiranja

Sveučilište u Rijeci

Ključne riječi

HR: turizam, turistička ponuda, turistička potražnja, kvantitativne metode, prognoziranje, odlučivanje.

EN: tourism, tourism demand, tourism supply, quantitative methods, forecasting, decision making

Sažetak

HR: U drugoj polovici prošloga stoljeća, turizam je postao jedna od najbrže rastućih sektora svjetskoga gospodarstva. Taj izraziti rast i razvoj svakako je imao, i još danas ima, značajnoga utjecaja na veliki broj makroekonomskih pokazatelja. Predloženo istraživanje polazi od pretpostavke nužnosti primjene kvantitativnoga instrumentarija u analiziranju i prognoziranju turističke ponude i potražnje kao condicio sine qua non povećanja međunarodne konkurentnosti te ostvarenja boljih ekonomskih rezultata u turizmu kao najpropulzivnijem sektoru hrvatskoga gospodarstva. Primjena kvantitativnih metoda u analiziranju postojećeg stanja odabranih pokazatelja turističke ponude i potražnje i modeliranju njihovih budućih kretanja predstavlja preduvjet razumijevanja trendova, kretanja i međuzavisnosti na tome tržištu, ali i pretpostavka donošenja efikasnih poslovnih odluka i ostvarenje boljih ekonomskih rezultata. Prognoziranje turističkih kretanja, još više dobiva na značaju u zemljama kao što je Republika Hrvatska, čije gospodarstvo počiva na turizmu. Značaj ovoga istraživanje polazi i iz činjenice da se primjena kvantitativnih metoda u prognoziranju turističke ponude i potražnje vezuje uglavnom za razvijena gospodarstva. U Republici Hrvatskoj, kao zemlji koja je prošla kroz dugi tranzicijski put i koja je bila suočena s brojnim strukturnim promjenama, o sustavnoj primjeni kvantitativnih metoda u raznim segmentima ekonomskoga prognoziranja intenzivnije se razmatra tek posljednjih godina.

 

EN: In the second half of the last century, tourism has become one of the fastest growing sectors of the world economy. This significant growth and development certainly had, and still has, an important impact on a large number of macroeconomic indicators. The proposed research assumes the necessity of quantitative modelling in analysing and forecasting tourism demand and tourism supply as a precondition of the international competitiveness and better achievement of economic results in tourism which is the most propulsive sector of the Croatian economy.. The implementation of quantitative methods in analysing the current status of tourism demand and supply and modelling of their future developments is a prerequisite for understanding the trends and interdependence on the tourism market as well as for making effective business decisions and achieving better economic results. Tourism demand and supply modelling and forecasting assume, even greater significance in countries such as the Republic of Croatia, whose economy is based on tourism. The significance of this research is based on the fact that the application of quantitative methods in forecasting tourism demand and supply mainly refers to developed economies. In Croatia, as a country that has undergone a long transition time and has been faced with a number of structural changes, the systematic application of quantitative methods in various segments of economic forecasting, especially in the tourism sector, has been intensively considering only in recent years.

 

ISTRAŽIVAČKI TIM

Voditelj/ica projekta

dr. sc. Tea Baldigara, redovita profesorica

https://portal.uniri.hr/portfelj/133

Članovi tima

dr. sc. Slobodan Ivanović, redoviti profesor

http://portal.uniri.hr/portfelj/149

dr. sc. Maja Mamula, poslijedoktorandica  

https://portal.uniri.hr/portfelj/776

dr. sc. Ana Štambuk, docentica

http://portal.uniri.hr/Portfelj/55

dr. sc. Raffaella Folgieri, docentica