Ispis

Prijava za razredbeni

Prijava za razredbeni postupak podnosi na posebnom obrascu «Prijava za upis pristupnika na diplomski sveučilišni studij». Obrazac prijave pristupnik preuzima osobno u uredu za studente u Opatiji i uredno ispunjen uz ostalu dokumentaciju predaje u rokovima utvrđenim za prijavu. Ukoliko je pristupnik spriječen osobno doći, uz kompletne dokumente za prijavu potrebno je priložiti i punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika kojom pristupnik ovlašćuje drugu osobu da za njega preda dokumente na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u postupku prijave i upisa na diplomski sveučilišni studij. 

 

Prijave pristupnika:

2. 07. 2018. do 20. 07. 2018. od 12,00 do 14,00 sati

3. 09. 2018. do 7. 09. 2018. od 12,00 do 14,00 sati

(predaja  dokumentacije za upis na šalteru Ureda za studente na Fakultetu,
Opatija, Naselje Ika,  Primorska 42, p.p. 97) i u studijskom centru Zabok, Upravna zgrada "Regeneracije", Ksavera Gjalskog 4. Zabok

 
Dokumentacija za prijavu:

1. Obrazac «Prijave za upis pristupnika na diplomski sveučilišni studij» koji se preuzima u uredu za studente osobno ili osoba koju je kandidat ovlastio za preuzimanje obrasca. 

2. Rodni list odnosno izvadak iz matične knjige rođenih (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)

3. Dokument iz kojeg je vidljiv Osobni identifikacijski broj (OIB) kojeg izdaje Porezna uprava Ministarstva financija R. Hrvatske.

4. Domovnica i preslika osobne iskaznice. (Hrvati koji nisu državljani RH prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti, strani studenti prilažu presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika)

5. Svjedodžba i dopunska isprava o studiju  (original i kopija) o  završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju.

6. Potvrda o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju i Izvadak ocjena  - originali  (ukoliko pristupniku još nije izdana  diploma i dopunska isprava o studiju)

7. Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci

8. Sukladno Sporazumu o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja od  27. ožujka 2007., pravo upisa na studij u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote, imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI - hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

Ukoliko navedeni pristupnici ne prilože odgovarajuće potvrde-rješenja  do roka predviđenog za prijavu,  gube pravo upisa po ovoj osnovi.

9. Omotnica (žuta omotnica – srednjeg formata) s čitko ispisanom adresom pristupnika (tiskanim slovima). Pristupniku koji nakon razredbenog postupka ne ostvari pravo upisa na studij,  dostavit će se priložena dokumentacija na kućnu adresu.

Pristupnik koji se prijavljuje na više visokih učilišta, na visoko učilište drugog izbora predaje ovjerene preslike izvornih dokumenata. Izvorne dokumente predat će prilikom upisa.

Prijave koje nisu kompletne neće se primati odnosno neće se uzeti u razmatranje.