Ispis

Ishodi učenja

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ „ ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA “

Nakon završenog jednogodišnjeg studijskog programa «ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA» (60 ECTS) studenti će biti sposobni:
- Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove vezane uz turizam i održivi razvoj turizma
- Objasniti, interpretirati i razlikovati značajke turističkog proizvoda turističke destinacije temeljenog na načelima održivog razvoja u odnosu na klasičnu ponudu
- Primijeniti legislativu i standarde od značaja za područje turizma i održivog razvoja
- Aplicirati rezultate istraživanja iz područja održivog razvoja u praksi turističke destinacije i sudionika turističke ponude
- Sustavno analizirati i interpretirati doprinos turizma ukupnom gospodarstvu, s posebnim naglaskom na značenje primjene načela održivog razvoja
- Argumentirati doprinos turizma razvoju lokalne zajednice, ali i ulogu lokalne zajednici u provođenju načela održivog razvoja u turizmu
- Sagledati značaj turizma na globalno svjetsko gospodarstvo i društvene odnose, ali i promjene koje donosi načelo održivog razvoja.
- Definirati, opisati i usporediti različite specifične oblike turizma, te njihove ekonomske, društvene i ekološke implikacije, kroz sinergijske odnose koji se javljaju u provođenju načela održivog razvoja
- Analizirati važnost primjene standarda kvalitete i standarda okoliša, za prepoznatljivost i imidž turističke destinacije i turističkog proizvoda, kao pretpostavke postizanja konkurentskih u okruženju
- Sagledati prednosti koje se postižu implementacijom sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i podizanjem zadovoljstva zaposlenika i stanovništva u destinaciji
- Implementirati suvremene spoznaje o ustroju upravljačkog procesa na razini turističke destinacije kroz organizacijske forme DMC, DMO i drugih formi, u procesu provođenja načela održivog razvoja
- Procijeniti i kritički argumentirati definiranu poslovnu politiku, razvojne projekte, te poduzetničke ideje različitih sudionika turističke ponude na razini turističke destinacije, sagledavajući ih uvijek u svjetlu načela održivog razvoja
- Imati sposobnost ocjenjivanja dostignute razine institucionalnu organiziranost turizma od lokalne, preko regionalne, do nacionalne razine i šire, s pozicija njene utemeljenosti na načelima održivog razvoja
- Imati sposobnost razvijanja vlastite poduzetničke ideje (uz pomoć računalnog programa), koja se u suvremenim uvjetima mora temeljiti na uravnoteženom odnosu ekonomskih, ekoloških i društvenih utjecaja
- Znati formulirati zelene strategije i na njima temeljene poslovne planove
- Usmjeravati razvoj poslovnih subjekata temeljeno na teorijskim polazištima i primjerima najbolje prakse, uz uvažavanje propisa, standarda, trendova i odnosa na turističkom tržištu, gdje dominiraju ekološki osviješteni gosti, a poštuje se etičnost u poslovanju
- imati sposobnost pripreme, interpretacije i korištenja ključnih pokazatelja kojima se ocjenjuje dostignuti stupanj održivog turističkog razvoja
- Kritički sagledavati ulogu fiskalne politike u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u turističkom sektoru
- Prakticirati interdisciplinarnost i integralnost u usmjeravanju ekonomskog, ekološkog i društvenog razvoja turističke destinacije
- Biti osposobljeni da poslovne i procesne funkcije na razini poslovnih sustava u hotelijerstvu i turizmu, ali i na razini turističke destinacije oblikuju u skladu sa načelima održivog razvoja Razumjeti i implementirati promjene koje održivi razvoj nameće svim sudionicima turističke ponude (hotelijerstvo, restoraterstvo, kampovi, turistička naselja….) ali i okruženju, koje treba slijediti u cilju ostvarenja ciljeva koje definira UN WTO, te svjetske, regionalne i nacionalne strukovne udruge