Ispis

Ishodi učenja

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ „MENADŽMENT U TURIZMU“

Nakon završenog jednogodišnjeg studijskog programa «MENADŽMENT U TURIZMU» (60 ECTS) studenti će biti sposobni:
- Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove vezane uz turizam i menadžment u turizmu.
- Objasniti, interpretirati i razlikovati značajke turističkog proizvoda turističke destinacije.
- Primijeniti legislativu i standarde od značaja za područje turističkog razvoja.
- Aplicirati rezultate istraživanja na turističku destinaciju, u cilju uključivanja svih sudionika turističke ponude.
- Sustavno analizirati i interpretirati doprinos turizma ukupnom gospodarstvu, s posebnim naglaskom na značenje primjene načela održivog razvoja.
- Argumentirati doprinos turizma razvoju lokalne zajednice, ali i ulogu lokalne zajednici u unapređenju turizma.
- Sagledati značaj turizma na globalno svjetsko gospodarstvo i društvene odnose, ali i promjene koje donosi novi pristup turizmu.
- Definirati, opisati i usporediti različite specifične oblike turizma, te njihove ekonomske, društvene i ekološke implikacije, kroz sinergijske odnose svih sudionika turističke ponude u turističkoj destinaciji.
- Analizirati važnost primjene standarda kvalitete i standarda okoliša, za prepoznatljivost i imidž turističke destinacije i turističkog proizvoda, kao pretpostavke postizanja konkurentskih u okruženju.
- Sagledati prednosti koje se postižu implementacijom sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i podizanjem zadovoljstva zaposlenika i stanovništva u destinaciji.
- Implementirati suvremene spoznaje o ustroju upravljačkog procesa na razini turističke destinacije kroz organizacijske forme DMC, DMO i drugih formi, u procesu provođenja načela UNWTO-a.
- Procijeniti i kritički argumentirati definiranu poslovnu politiku, razvojne projekte, te poduzetničke ideje različitih sudionika turističke ponude na razini turističke destinacije na izabranom modelu.
- Imati sposobnost ocjenjivanja dostignute razine institucionalnu organiziranost turizma od lokalne, preko regionalne, do nacionalne razine i šire.
- Imati sposobnost razvijanja vlastite poduzetničke ideje uz pomoć i podršku posebnih softverskih rješenja.
- Znati formulirati strategiju razvoja i na njoj temeljene poslovne planove.
- Usmjeravati razvoj poslovnih subjekata u turističkom gospodarstvu, temeljeno na teorijskim polazištima i primjerima najbolje prakse, uz uvažavanje propisa, standarda, trendova i odnosa na turističkom tržištu.
- Istraživati tržišne odnose ponude i potražnje motivirane novim trendovima u turizmu.
- Imati sposobnost pripreme, interpretacije i korištenja ključnih pokazatelja kojima se ocjenjuje dostignuti stupanj održivog turističkog razvoja.
- Kritički sagledavati ulogu fiskalne politike u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u turističkom sektoru.
- Prakticirati interdisciplinarnost i integralnost u usmjeravanju razvoja turističke destinacije.
- Biti osposobljeni da sustavno unapređuju upravljanje poslovnim i procesnim funkcije na razini poslovnih sustava u turizmu, a u skladu sa zajedničkom politikom turističke destinacije.
- Razumjeti i implementirati promjene koje održivi razvoj nameće svim sudionicima turističke ponude (hotelijerstvo, restoraterstvo, kampovi, turistička naselja….) ali i okruženju, koje treba slijediti u cilju ostvarenja ciljeva koje definira UN WTO, te svjetske, regionalne i nacionalne strukovne udruge. Znati osmisliti, koncipirati, organizirati i ekonomski valorizirati one događaje, koji će privući turiste sa ciljnog tržišta, u cilju njihova kvalitetnog korištenja slobodnog vremena .