Ispis

Ishodi učenja

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ „MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU“

Nakon završenog jednogodišnjeg studijskog programa «MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU» (60 ECTS-a) studenti će biti sposobni:
- Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove vezane uz ustroj strateškog i operativnog menadžmenta, primjerenog specifičnostima upravljanja hotelima, hotelskim poslovnim sustavima, hotelskim lancima i drugim oblicima ustroja na razini svjetske hotelske industrije
- Objasniti i interpretirati ulogu menadžmenta na razini procesnih funkcija, a povezano sa različitim vrstama usluga koje se pružaju u hotelijerstvu, ovisno o veličini, vlasništvu, specijalizaciji i sl.
- Primijeniti važeće zakonodavne norme i standarde koje se primjenjuju u svjetskoj hotelskoj industriji
- Provesti i interpretirati istraživanja iz povezanosti hotelijerstva i drugih djelatnosti, a radi usklađivanja dostignutog stupnja razvoja sa trendovima svjetske hotelske industrije i turističkog tržišta
- Sagledati razvoj hotelske industrije u svijetlu načela upravljanja potpunom kvalitetom u hotelijerstvu, uvažavajući opće standarde i standarde djelatnosti
- Znati prepoznati i primijeniti utjecajne činitelje ostvarenja konkurentskih prednosti pojedinog hotela ili hotelskog sustava na ciljnom tržištu, uz uvažavanje šansi i rizika u okruženju
- Biti osposobljeni da implementiraju sustava kvalitete i sustav upravljanja okoliša na specifičnosti hotela i hotelskih sustava, vodeći računa o novom tržištu zahtjevnih i ekološki osviještenih gostiju
- Pravilno interpretirati i u praksi primijeniti teorijske postavke i mogućnosti primjene načela strateškog i operativnog planiranja (te budžetiranja), i na njima temeljenoj kontroli procesa i aktivnosti u hotelima i hotelskim sustavima
- Kritički sagledavati definiranu poslovnu politiku u cilju utjecaja na pravovremeno reagiranje u promjeni strategija, sukladno promjenama u okruženju
- Slijediti dostignutu razinu informacijskih tehnologija, kao resursnu osnovicu pripreme informacija za donošenje poslovnih odluka u hotelu i hotelskim poslovnim sustavima
- Argumentirati stavove i odluke u svezi investicijskih projekata i financijske politike hotelskih sustava u fazi izgradnje, repozicioniranja ili prenamjene, sukladno zahtjevima turističkog tržišta
- Primijeniti suvremena načela upravljanja kadrovima, sa ciljem na da se radna mjesta u hotelu izabiru i zapošljavaju osobe koje posjeduju relevantna opća i specifična znanja i radno iskustvo, s posebnim naglaskom na ustroj cjeloživotnog učenja, kako bi se pružala gostima tražena razina kvalitete, te osigurao rast i provedba definirane razvojne koncepcije
- Stvoriti pretpostavke za podizanje konkurentnosti, što nalaže poznavanje potreba i želja kupaca, njihovu platežnu moć, trendove i navike, paralelno sa sustavnim proučavanjem konkurencije, a sve radi osiguranja onog segmenta tržišta na kojem će se ostvariti ciljni rezultati
- Sva opća teorijska znanja znati implementirati na specifičnosti djelatnosti, uz uvažavanje najbolje prakse svjetske hotelske industrije