Ispis

Ishodi učenja

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ „MARKETING U TURIZMU“

Nakon završenog jednogodišnjeg studijskog programa «MARKETING U TURIZMU» (60 ECTS) studenti će biti sposobni:
- Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove vezane uz turizam i marketing u turizmu.
- Objasniti, interpretirati i razlikovati značajke marketinškog pozicioniranja turističkoga proizvoda turističke destinacije.
- Primijeniti legislativu i standarde od značaja za primjenu marketing mixa.
- Aplicirati rezultate istraživanja na marketing turističke destinacije, u cilju sagledavanja resursa i okruženja turističke ponude.
- Sustavno analizirati i interpretirati ulogu marketinga u turizmu, s posebnim naglaskom na suvremenih načela marketinškog komuniciranja.
- Argumentirati uloge marketinga u turizmu.
- Sagledati značaj turizma na globalno svjetsko gospodarstvo i društvene odnose, ali i promjene koje donose novi oblici marketinškog komuniciranja u turizmu.
- Definirati, opisati i usporediti utjecaj marketinga na sinergijske odnose ponude i potražnje u turizmu.
- Analizirati važnost primjene strategija marketinga, za konkurentnost turističke destinacije i turističkog proizvoda u okruženju.
- Sagledati utjecajne činitelje marketinga na sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i podizanjem zadovoljstva zaposlenika i stanovništva u destinaciji.
- Implementirati suvremene spoznaje o marketinškom komuniciranju na razini turističke destinacije ( DMC, DMO i druge organizacijske forme upravljanja destinacijom).
- Procijeniti i kritički argumentirati definiranu politiku marketinga u plasiranju poduzetničkih ideje na ciljno tržište.
- Imati sposobnost ocjenjivanja dostignute razine institucionalnog povezivanja marketinških aktivnosti na razini turističke destinacije (od lokalne, preko regionalne, do nacionalne razine i šire).
- Imati sposobnost razvijanja vlastite marketinške ideje uz podršku eksperata, te korištenje mogućnosti softverskih rješenja.
- Znati formulirati marketinšku strategiju i na njoj temeljene metode i tehnike.
- Analizu rezultata marketinških aktivnosti temeljiti na uvažavanju propisa, standarda, trendova i oblika komuniciranja s turističkim tržištem.
- Istraživati tržišne odnose ponude i potražnje motivirane novim trendovima u turizmu, kao podloge za izbor marketinških aktivnosti.
- Imati sposobnost pripreme, interpretacije i korištenja ključnih pokazatelja kojima se ocjenjuje dostignuti stupanj rezultata marketinških aktivnosti.
- Kritički sagledavati ulogu fiskalne politike u ostvarivanju ciljeva marketinga u turističkom sektoru.
- Prakticirati interdisciplinarnost i integralnost u usmjeravanju plasmana turističkog proizvoda turističke destinacije.
- Biti osposobljeni da sustavno unapređuju instrumenata marketinga u skladu sa strategijom marketinga.
- Razumjeti i implementirati promjene koje suvremeno tržište nameće sudionicima turističke ponude u oblikovanju politike marketinga i u izboru metoda i tehnika prilagođenih specifičnostima hotelijerstva, restoraterstva, kampova, turističkih naselja i ostalih sudionika turističke ponude, povezanih u sinergijskom odnosu na razini turističke destinacije.
- Znati osmisliti, koncipirati, organizirati i ekonomski valorizirati marketing za sve događaje koji će privući turiste s ciljnog tržišta kako bi im se prezentirale mogućnosti kvalitetnoga korištenja slobodnog vremena. Opća načela marketinga sustavno prilagođavati specifičnostima djelatnosti u turizmu, hotelijerstvu, restoraterstvu…