banner-dok-mor

Ispis

O studiju

Ishodi učenja na poslijediplomskome sveučilišnom doktorskom studiju
Menadžment održivoga razvoja

 

Završetkom doktorskoga studija Menadžment održivoga razvoja stječu se potrebna znanja i vještine za samostalan znanstveno-istraživački rad u području društvenih znanosti, polju ekonomije. Program studija omogućava polaznicima stjecanje sljedećih ishoda učenja:

 • Primijeniti napredne spoznaje u znanstveno-istraživačkom radu u području društvenih znanosti, polja ekonomije s posebnim naglaskom na ekonomski aspekt održivog razvoja uvažavajući interdisciplinarnost i multidisciplinarnost navedenog područja (MOR).
 • Kreirati i vrednovati nove činjenice, postupke i teorije koji na temelju rezultata istraživanja dovode do pomicanja granica znanja u području znanstvenih istraživanja;
 • Kao autor ili koautor napisati i uspješno objaviti originalni znanstveni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom;
 • Pripremiti i prezentirati javno priopćenje o rezultatima i znanstvenoj spoznaji na međunarodnom znanstvenom skupu;
 • Argumentirati mišljenje te obraniti stav u raspravi s drugim znanstvenicima u području istraživanja;
 • Osmisliti i voditi znanstveno istraživanje u polju ekonomije (izrada   nacrta znanstvenih istraživanja,   organizacija   provođenja   istraživanja,   pravovremeno   otkrivanje potencijalnih problema, utvrđivanje potrebnih sredstava, vođenje istraživačkoga tima);
 • Kritički prosuđivati objavljene originalne znanstvene rezultate drugih autora u području svoga istraživanja;
 • Analizirati i vrednovati nova i specijalizirana znanja, metode, alate i instrumente u području znanstvenih istraživanja;
 • Prikupljati i analizirati informacije (pretraživanje literature i baza podataka);
 • Prezentirati i obrazložiti rezultate znanstvenog istraživanja drugim znanstvenicima kao i široj javnosti;
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost za uspješnost istraživanja te moguće posljedice utjecaja na širu zajednicu;
 • Vještine pisanja i izvještavanja (govorne vještine i vještine slušanja, sposobnost prikaza podataka i rezultata istraživanja);
 • Izražavati i argumentirati osobni, profesionalni i etički stav;
 • Implementirati rezultate znanstvenih istraživanja u poslovno i društveno okruženje (transfer znanja).
 • Suočavati se s novim izazovima društva i gospodarstva te primjenom rezultata znanstvenih istraživanja doprinositi društvenom i gospodarskom razvitku.

Moduli doktorskog studija Menadžment održivog razvoja:

1.Menadžment održivoga razvoja turizma
2.Regionalni i lokalni održivi razvoj
3.Poduzetništvo i održivi razvoj.

mcrnjar photoOsnivanje doktorskoga studija proizlazi iz činjenice da je gospodarski i društveni sustav u uvjetima snažnih vanjskih pritisaka i ograničenja potrebno sagledavati s različitih aspekata, a istraživače čekaju novi izazovi kao i potrebe za sustavnim i integralnim pristupom rješavanju složenih problema, odnosno u traženja održivih rješenja. Doktorski se studij kao studij treće razine temelji na znanstveno-istraživačkom radu polaznika/ica tijekom kojega oni stječu kompetencije i znanja prema međunarodnim standardima, potrebnih nositeljima u sustavu znanosti, visokome obrazovanju i gospodarstvu. Studij traje 3 godine, ima ukupno 180 ECTS bodova i ustrojava se kao studij s punim radnim vremenom i studij s dijelom radnoga vremena.

Voditelj studija: dr. sc. Mladen Črnjar