Prijave kandidata i upisi studenata na DIPLOMSKE sveučilišne studije (1 godina = 60 ECTS):

1. MARKETING U TURIZMU
2. MENADŽMENT U TURIZMU
3. MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU
4. ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA
podnose se elektronskim putem.

Informacije o združenom diplomskom sveučilišnom studiju „Turizam“ mogu se pronacći na mrežnoj stranici: http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/turizam

Prijave kandidata

od 13. srpnja do 30. srpnja 2021.

i od 1. rujna do 22. rujna 2021. do 16,00 sati.

na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Rang lista uspješnosti kandidata

23. 09. 2021. poslije 15,00 h

na stranici Fakulteta https://www.fthm.uniri.hr

Upisi studenata

24. 09. 2021.  

od 9,00 do 15,00 sati

putem linka: https://upisi.fthm.hr

Dokumentacija za prijavu

1. Obrazac «Prijava za upis kandidata na diplomski sveučilišni studij» 

2. Kandidati koji su preddiplomski studij završili na FMTU dostavljaju:

- svjedodžbu / diplomu o završenom preddiplomskom studiju (potvrdu ukoliko kandidatu još nije izdana  diploma)
- dopunsku ispravu o studiju (prijepis ocjena ukoliko kandidatu još nije izdana dopunska isprava o studiju)
- potvrdu o završenom Razlikovnom programu na FMTU i izvadak ocjena

3. Kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu dostavljaju:

- svjedodžbu / diplomu o završenom preddiplomskom studiju (potvrdu ukoliko kandidatu još nije izdana  diploma)
- dopunsku ispravu o studiju (prijepis ocjena ukoliko kandidatu još nije izdana dopunska isprava o studiju)
- Domovnica – priznaje se domovnica e-domovnica iz sustava e - Građani
- Izvod iz matice knjige rođenih – priznaje se izvadak iz MR generiran iz sustava e - Građani
- Dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata

4. Kandidati koji su studij završili u inozemstvu, uz podnošenje prijave za upis na diplomski studij paralelno pokreću postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije Uredu za akademsko priznavanje, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, tel.: 051/584-856, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

5. Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci o broju mjesta za upise u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2021./2022. ak. god. a sukladno preporuci Rektorskog zbora RH o pravu prednosti upisa u ustanove visokog obrazovanja izravan upis u statusu redovitih studenata imaju:

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata - hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
- djeca 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
- djeca 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)
- djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. „Zakona“7
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. „Zakona“.
- kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja.
- kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma – Listi I“.

Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

Ukoliko navedeni kandidati ne prilože odgovarajuće potvrde-rješenja  do roka predviđenog za prijavu, gube pravo upisa po ovoj osnovi.

Prijave koje nisu kompletne neće se primati odnosno neće se uzeti u razmatranje.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS NA DIPLOMSKE STUDIJE

Sukladno razvoju epidemiološke situacije u RH i potrebom za olakšavanjem provođenja upisnog postupka u akademsku godinu 2021./2022. upisni postupak u 1. godinu diplomskih studija obavljat će se online 24. 09. 2021.  

DOKUMENTACIJA ZA UPIS - REDOVITI STUDIJ

*Prednost pri upisu željenog smjera na studiju Menadžment u turizmu i studiju Menadžment u hotelijerstvu imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru.
Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

 • U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu redoviti studenti moraju priložiti:
  potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
  rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokumenta iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
 • Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Potvrda o uplati participacije (školarine) za studente koji mijenjaju studij ili se upisuju u statusu «stranac». Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).

 • Rodni list odnosno izvadak iz matične knjige rođenih (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani (dostavljaju kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)
 • Domovnica -  priznaje se e-domovnica iz sustava e – Građani (dostavljaju kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)

PODACI ZA UPLATU:

 Školarina DS

Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine) i/ili troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.                 

Kandidati su dužni ispunjeni i potpisani Ugovor, vlastitu fotografiju i potpis dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta najkasnije do 30. rujna 2021. godine:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis na diplomski studij
Primorska 46

51410 Opatija

DOKUMENTACIJA ZA UPIS - IZVANREDAN STUDIJ

*Prednost pri upisu željenog smjera na studiju Menadžment u turizmu i studiju Menadžment u hotelijerstvu imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru.
Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

 • Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Potvrda o uplati participacije (školarine) - 5.500,00 kn
  Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Rodni list odnosno izvadak iz matične knjige rođenih (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani (dostavljaju kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)
 • Domovnica -  priznaje se e-domovnica iz sustava e – Građani (dostavljaju kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)

PODACI ZA UPLATU:

 Školarina DS

Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine) i/ili troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.                 

Kandidati su dužni ispunjeni i potpisani Ugovor, vlastitu fotografiju i potpis dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta najkasnije do 30. rujna 2021. godine:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis na diplomski studij
Primorska 46

51410 Opatija

Ukoliko je upisna dokumentacija potpuna kandidat će biti upisan na studij.

Upisanim studentima će zemaljskom poštom biti dostavljen potpisani Ugovor o studiranju ili osobno u slučaju održavanja nastave na Fakultetu.

Nakon isteka predviđenog vremena za upis dokumentacija se više neće zaprimati i smatrat će se da je kandidat odustao od studija.

NAPOMENE:

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija u 2021./2022. akademskoj godini  iznosi  5.500,00 kn.

Participacija redovitih studenta koji će u akad. god. 2021./2022. po prvi puta upisati I. godinu diplomskog sveučilišnog studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci podmiruje se u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u statusu redovitog studenta, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) u visini trostrukog iznosa participacije tj. 16.500,00 kn  uvećanu za troškove upisa u iznosu od 380,00 kn.

Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u statusu redovitog studenta na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci, obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija 5.500,00 kn.

Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili u statusu izvanrednog studenta ima pravo upisati 1. godinu nekog drugog studija u okviru Sveučilišta u Rijeci u statusu redovitog studenta bez plaćanja participacije u troškovima studija.

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija - 5.500,00 kn 

Izvanredni studenti -  hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te osobe s 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju školarinu u visini od 50% iznosa školarine utvrđene za izvanredne studente – 2.750,00 kn uvećanu za troškove upisa u iznosu od 380,00 kn.

Studentima kojima će se temeljem pismene zamolbe odobriti obročno plaćanje u tri rate, prvu ratu (1.850,00 kn) uplaćuju prilikom upisa, drugu ratu školarine (1.850,00 kn) moraju uplatiti do 31. prosinca 2021., a treću ratu (1.800,00 kn) do 31. siječnja 2022. godine.

Zamolba za obročno plaćanje školarine - dostavlja se sa ostalom upisnom dokumentacijom