Obrana doktorske disertacije - Srđan Mitrović

Temeljem čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  33. sjednici, održanoj 5. srpnja 2022. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će

Srđan Mitrović

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

Multivarijatna statistička analiza doživljaja posjetitelja vinskog festivala

21. rujna 2022. godine s početkom u 16:00 sati

u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1. kat – stara zgrada)

 

 

izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipe Mijoč sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku i komentorstvom  prof. dr. sc. Lorene Bašan sa Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, pred  Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije, u sastavu:

  • prof. dr. sc. Jasna Horvat, predsjednica, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
  • prof. dr. sc. Suzana Marković, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • doc. dr. sc. Maja Gregorić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Obrana doktorske disertacije je javna.
 

Ukoliko zbog situacije uzorkovane pandemijom COVID-19 virusa i nemogućnosti javnih okupljanja, a u skladu s preporukama nadležnih institucija o održavanju nastavnih procesa na daljinu, obrana doktorata neće biti moguća u zgradi Fakulteta, ista će se održati online dana 21. rujna 2022. godine s početkom u 16:00 sati, uz suglasnost doktoranda i članova Povjerenstva.

Odluka

Javnoj obrani možete pristupiti i online, putem  MS Teams / poveznice:

Click here to join the meeting