Obrana doktorske disertacije - Jelena Kljaić Šebrek 

Temeljem čl. 25. st 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 31. sjednice  održane 17. prosinca 2019. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
objavljuje da će
Jelena Kljaić Šebrek
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
Mjerenje kvalitete usluga u ruralnom turizmu: primjena modificiranoga RURALQUAL modela
30. siječnja 2020. godine s početkom 16:00 sati
u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1. kat)
 

izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Suzane Marković,  pred Povjerenstvom u sastavu:

  • prof. dr. sc. Jasna Horvat,  predsjednica, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
  • doc. dr. sc. Maja Gregorić, članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Obrana doktorske disertacije je javna.

Odluka