Obrana doktorske disertacije - dr. sc. Aleksandar Racz

Temeljem čl. 25. st 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 25. sjednice održane 16. srpnja 2019. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
objavljuje da će
dr. sc. Aleksandar Racz
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
Klimatske promjene kao determinante oblikovanja turističke ponude – stavovi menadžmenta
30. rujna 2019. godine s početkom u 13:30
u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1. kat)
 
pred Povjerenstvom u sastavu:
  • izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, predsjednica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • prof. dr. sc. Jasmina Gržinić, članica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
  • doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Obrana doktorske disertacije je javna.

Odluka

 
Obrana doktorske disertacije - Ognjen Blažević

Temeljem čl. 25. st 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 25. sjednice održane 16. srpnja 2019. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će
Ognjen Blažević
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
Doprinos zdravstvenog turizma u ekonomskoj održivosti turističke destinacije
17. listopada 2019. godine s početkom u 13:00
u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1. kat)

 

pred Povjerenstvom u sastavu:

  • prof. dr. sc. Dragan Magaš, predsjednik, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • dr. sc. Mato Bartoluci, znanstveni savjetnik, član
  • doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Obrana doktorske disertacije je javna.

Odluka