Obrana doktorske disertacije - Tihana Cegur Radović

Temeljem čl. 25. st. 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  18. sjednice održane 20. rujna 2021. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će

Tihana Cegur Radović

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

Međuovisnost turističkog doživljaja i okolišno prihvatljivog ponašanja turista u kampovima

29. rujna 2021. godine s početkom u 15:00 sati

u dvorani B2 Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1. kat)

 

 izrađenu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dine Lončarić, pred  Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije, u sastavu:

  • izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić, članica, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
  • prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, predsjednica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić, članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Obrana doktorske disertacije je javna.
 

Ukoliko zbog situacije uzorkovane pandemijom COVID-19 virusa i nemogućnosti javnih okupljanja, a u skladu s preporukama nadležnih institucija o održavanju nastavnih procesa na daljinu, obrana doktorata neće biti moguća u zgradi Fakulteta, ista će se održati online dana 15. rujna 2021. godine s početkom u 10:00 sati, uz suglasnost doktoranda i članova Povjerenstva.

Odluka

Javnoj obrani mažete pristupiti i online putem sljedećeg linka:

Click here to join the meeting

 
Obrana doktorske disertacije - Angela Milenkovska Klimoska

Temeljem čl. 25. st. 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  18. sjednice održane 20. rujna 2021. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će

Angela Milenkovska Klimoska
 
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
 
Utjecaj malog poduzetništva u hotelijerstvu na sezonalnost turizma
 

18. listopada 2021. godine s početkom u 10:00 sati

online putem platforme Microsoft Teams-a

 

izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Slobodana Ivanovića, pred Povjerenstvom u sastavu:

  • izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • prof. dr. sc. Ljiljana Kosar, predsjednica Povjerenstva, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Odsjek za geografiju, turizam i ugostiteljstvo, R. Srbija
  • prof. dr. sc. Marko Kolaković, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb.

 

Obrana doktorske disertacije je javna.

Odluka

Javnoj obrani mažete pristupiti online putem platforme Micrisoft Teams-a, putem sljedećeg linka:

Click here to join the meeting